Hoppa till innehåll

EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (2014-2020)

 

Övergripande synpunkter

Europa, liksom stora delar av övriga världen, står inför stora samhälleliga utmaningar. För att möta dessa och säkra ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa är investeringar i forskning och innovation avgörande.

Almega ser positivt på Kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, vars inriktning vi bedömer kommer att möjliggöra ett brett samarbete med unik tillgång till väsentliga resurser (80 miljarder euro).

 

Samhällsutmaningar som utgångspunkt med näringslivet som drivande kraft

Almega stödjer med eftertryck Horizon 2020:s ambition att utgå från de stora samhällsutmaningarna och på så vis skapa en utmaningsdriven europeisk innovations- och forskningspolicy. Genom angreppssättet ser vi, på vägen mot ett hållbart samhälle, en stor potential att skapa affärsmöjligheter i företag och att åstadkomma arbetstillfällen. I vår globaliserade värld måste Europas konkurrenskraft och sysselsättning prioriteras och mot bakgrund av detta ser vi initiativet att samla forskning och innovation inom ett gemensamt ramprogram, dvs Horizon 2020, som ett steg i rätt riktning. Det tror vi kan dels kan öka effektiviteten i systemet, dels öka intresset för deltagande från näringslivets sida då fokus på nyttoaspekten förväntas öka. Genom kommissionens förslag att utse ”Industrial leadership” som ett av tre huvudområden, så pekas näringslivets viktiga roll för ökad innovation ut. Viktigt är att detta område även inkluderar ”Service Industry”. Vidare ser Almega positivt på att förslaget att IKT utses som ett sk Key Enabling Technology och på så vis horisontellt får genomsyra utmaningarna i kommande program och projekt.

Vår förhoppning är att aktiviteterna inom Horizon 2020 kommer att ta ett samlat grepp kring utbildning, forskning, entreprenörskap och företagsamhet och innovationskraft i enlighet med begreppet kunskapstriangeln.

 

Innovationsbegreppet måste breddas

Sveriges och Europas näringsliv domineras alltmer av tjänsteproduktion. Affärer drivs alltmer utifrån kundens perspektiv, där syftet är att leverera helhetslösningar som är anpassade efter kundens särskilda behov.  Logiken utgår från att leverera värde till kund. Det är en affärslogik där värdet måste identifieras och uppskattas, vilken skiljer sig från varudominerad affärslogik. Utvecklingen måste stöttas med kunskap för att skapa stark innovationskraft. Tjänsteinnovation ställer krav på mångvetenskapligt angreppssätt. Det handlar i stor utsträckning om nya och modifierade affärsmodeller, logistiklösningar, organisations- och ledarskapsmodeller, allt i syfte att möta samhällets behov. I dagens ekonomi tenderar avståndet mellan tjänsteföretag och industriföretag att utraderas och företagen verkar i mångt och mycket utifrån samma tjänstedominerade logik, ofta samverkande i nätverk/partnerskap. Det är av mycket stor vikt att Horizon 2020 tar hänsyn till utvecklingen och vidgar begreppet innovation och stöttar den utveckling mot leveranser av helhetslösningar som kommer att krävas.  Vi ser mångvetenskapliga projekt som en nödvändighet för att finna de komplexa lösningar som kommer att behövas för att möta de stora globala utmaningarna inom ex hälsa, klimat, säkert samhälle och åldrande befolkning. Det viktigt att i sammanhanget betona vikten av kunskapstriangeln, då kompetensförsörjningen innebär krav på multidisciplinära kompetenser.

 

Behov av ökat fokus på efterfrågad forskning och behov av demonstratorer

Kommissionens förslag innebär ett starkare fokus på relevans och efterfrågad forskning än i tidigare ramprogram. För att säkerställa effektiviteten i systemet bör de framtida programmen bedöma vetenskaplig kvalitet och potentiell nytta som likvärdiga parametrar i forskningsfinansieringen. De är inte varandras motsats, utan tvärtom följs de åt. Genom att öka fokus på relevans och innovation samtidigt som de förenklingar i ansöknings- och finansieringsförfarandena som kommissionen föreslår genomförs, så är vår bedömning att potentialen för ökat deltagande från näringslivet ökar.

Inte minst i ambitionen att involvera SME i högre grad bedömer vi nyttoaspekten som avgörande. Almega stödjer Kommissionens ståndpunkt att ett ökat deltagande från SME måste prioriteras och detta kan bland annat åstadkommas genom olika former av partnerskap mellan SME och större aktörer. Vi ser i detta sammanhang upplägg som Private-Public-Partnership, sk PPP-lösningar , som en framgångsrik väg att skapa forskningssamarbeten med brett engagemang och starkt marknadsfokus.

Implementeringen av Horizon 2020 måste säkerställa att även den senare delen av innovationskedjan innefattas, t.ex. demonstration av nya funktioner och koncept. Ytterligare satsningar på demonstratorer, piloter och testbäddar behövs. I synnerhet för större komplexa tjänsteverksamheter är detta eftersatt. Demonstratorer är ofta nödvändiga för att i slutändan lyckas med att nå marknaden på lyckosamt sätt. Därför är det viktigt att projekten inom Horizon 2020 formuleras på så sätt, att även denna fas inkluderas och finansieras.

Almega ser Kommissionens förslag Horizon 2020 som en framgångsrik väg att stimulera innovation. Vi ser framför oss ökade incitament för samverkan mellan akademi och samhälle med ett aktivt näringsliv. Vår förhoppning är att förslaget genom att även fokusera på de senare skedena i innovationskedjan ska öka den europeiska konkurrenskraften genom ökad kommersialisering, tillväxt och sysselsättning och framförallt att Europa på ett framgångsrikt sätt ska lyckas möta de stora samhälleliga utmaningarna.

 

Almega AB

 

Ulf Lindberg                                Teresa Jonek

Chef Näringspolitik                   Ansvarig FoI-frågor

Status
Besvarad

Svar senast