Hoppa till innehåll

Ett stärkt konsument­skydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Almega vill med anledning av SOU 2015:61 yttra sig om betänkandet Konsumentskydd vid telefonförsäljning.

Sammanfattning

Almega ställer sig med detta remissvar negativt till det förslag utredningen för fram om skriftliga avtal vid försäljning via telefon. Det är Almegas bestämda uppfattning att förslaget skulle innebära ett stort bortfall för den försäljning som sker via telefon. Samt att förslaget bryter mot den svenska traditionen med muntliga avtal. Vidare, att detta särskilt skulle drabba branscher där många unga personer är anställda. Flera av dessa branscher är organiserade i Almega.

Almega ser det som allvarligt att utredningen saknar en konsekvensanalys vad gäller förslagets effekter på ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Almega anser inte att förslaget kommer att påverka de få fall av oseriösa aktörer som figurerar inom telefonförsäljning. Istället, kommer förslaget endast göra det svårare för seriösa företag.

Almega föreslår att det istället tas fram en ny standard för bekräftelse av muntliga avtal, att det görs inspelningar av försäljningssamtal samt att Konsumentverket tillförs mer resurser för ökad tillsyn.  

 

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag. Almega representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Våra medlemmar är cirka 11 000 företag som anställer över 500 000 medarbetare. Den privata tjänstesektorn är också den sektor som de senaste decenniet stått för merparten av nya arbetstillfällen i Sverige.

Bland Almegas branscher finns det många där telefon är en viktig försäljningskanal. Det gäller till exempel dagstidningar, bokklubbar, undersökningsföretag, telekomföretag, callcenters och medieföretag. Bland de branscher där telefon är en viktig försäljningskanal, men som inte är medlemmar i Almega, kan till exempel nämnas elleverantörer och försäkringsbolag.

Ett genomgående drag för många av dessa branscher är att de anställer personer som är relativt unga. Försäljning via telefon är idag ett jobb där det finns relativt goda förutsättningar att få det viktiga, första jobbet. Något som är avgörande för en ung persons fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Ett större bortfall i försäljningen skulle självfallet få negativa konsekvenser för dessa branscher och dem som arbetar där.

Krav på skriftliga avtal – effekter

Det är Almegas bedömning att utredarens förslag om att införa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning skulle innebära ett betydande försäljningsbortfall i berörda branscher (se ovan). Försäljning via telefon är en kostnadseffektiv och väl fungerande kanal för företagen att nå sina kunder, både nya och befintliga. Detta förstärks av det faktum att företagen i allt mindre utsträckning finns representerade genom fysiska butiker.

Krav på skriftliga avtal innebär ökat krångel, både för köpare och säljare. Det innebär även ökade kostnader. Och det gör hela försäljningskanalen mindre effektiv.

Almega saknar en konsekvensanalys i utredningen om ovanstående förhållande. Då förslaget bedöms få vittgående konsekvenser, bör det göras en grundlig utredning om vilka konsekvenser förslaget skulle få på ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Detta är, enligt Almega, en allvarlig brist i utredningen.

Tradition med muntliga avtal

I Sverige har vi sedan lång tid en tradition av att muntliga avtal gäller. Den bygger på det svenska samhällets höga grad av tillit, och är en komparativ fördel för Sverige då den har gynnsamma effekter på vårt näringslivsklimat. Den muntliga avtalstraditionen gör det enkelt för både företag och köpare att göra affärer, samtidigt som säljaren har bevisbördan för vad som ingåtts i avtalet.

Utredningens förslag bryter mot denna tradition. Detta är i sig olyckligt, men riskerna för att hela denna tradition luckras upp i Sverige ska inte underskattas.

De oseriösa klarar sig ändå

De företag som är medlemmar i Almega och som hanterar försäljning via telefon är seriösa företag. De är måna om relationerna till kunder och omvärlden.

Att det finns oseriösa aktörer ser även Almega som ett problem. De skadar konsumenternas tillit och de minskar förtroendet för telefonförsäljning i sin helhet. Men dessa är ytterst få och samma aktörer är återkommande vid anmälningar till Konsumentverket.

Med krav på skriftliga avtal kommer man ändå inte åt dessa oseriösa aktörer. Dessa kommer alltid att finna vägar runt lagstiftningen och de kommer konsekvent att försöka lura konsumenter. Däremot ser Almega att krav på inspelning av hela försäljningssamtal skulle kunna försvåra för dessa aktörer att agera.

Kravet på skriftliga avtal kommer däremot, som beskrivs ovan, att drabba seriösa företag. Almega ser detta som mycket allvarligt.

Almegas förslag

Då syftet med utredningens förslag är att motverka oseriösa aktörer inom telefonförsäljning, ser Almega hellre att detta sker genom förslag som är mindre skadliga för seriösa företag och som samtidigt ger ett fullgott skydd för konsumenten. Det Almega förslår är:

  • En standard för bekräftelse av muntligt avtal, framtagen tillsammans av näringslivet och konsumentbyråer.

  • Inspelning av försäljningssamtal.

  • Ökade resurser till Konsumentverket för ökad insyn.

 

//Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef Almega AB

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
2 november 2015

Läs remissen

Kontaktperson

Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

+46 8 762 69 50 +46 70 345 69 50 E-post

Läs mer