Hoppa till innehåll

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Fi2021/02569

Almegas remissvar är som följer:

Remissvar av promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Almega välkomnar förslaget om nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

Almega välkomnar möjligheten till ny avstämning av stöd vid korttidsarbete för de företag som fått ett återkrav baserat på att avstämningen skett efter föreskrivet datum.

Almega noterar att rätten till ny avstämning endast omfattar stödmånader fram till 30 juni 2021. Detta skulle innebära att stödmånaderna juli, augusti och september under 2021 varken omfattas av det föreslagna regelverket då detta träder ikraft 2022 eller möjligheten att begära en ny avstämning. Det rimliga är att alla stödmånader under 2021 omfattas av möjligheten att begära en ny avstämning. Det är detta sammanhang viktigt att ta höjd för att stödet kan komma att förlängas och omfatta oktober – december. Om en sådan förlängning beslutas bör även rätten att begära ny avstämning omfatta dessa månader i det fall att en avstämning skall ske innan 1 januari 2022.

Almega menar dock att tidsfristen under vilken det är möjligt att begära en ny avstämning är snålt tilltagen. Det är endast två månader som företagen har på sig att begära en ny avstämning. Tillväxtverket hittills behövt flera månader på sig för att anpassa myndighetens IT-system i enlighet med ny lagstiftning. Risken att myndighetens IT-system inte är på plats vid lagens ikraftträdande får ses som överhängande. Almega föreslår därför att tiden som företag har på sig att begära en ny avstämning i enlighet med 3 § förlängs till den 30 juni.

Almega vill därutöver framföra att det är av yttersta vikt att Tillväxtverket hanterar ärenden om ny avstämning skyndsamt. Det rör sig om företag som i vissa fall nu tvingats ligga ute med mycket stora belopp till följd av en lagstiftning som visat sig vara bristfällig. Det är av stor vikt att företagen inte drabbas av långa handläggningstider hos myndigheter.

För Almega

 

Andreas Åström
Näringspolitisk chef

David Wästberg
Arbetsgivarpolitisk expert

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
1 september 2021

Läs Finansdepartementets remiss