Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet ”Delningsekonomi, På användarnas villkor” och vill med anledning härav framföra följande.

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet ”Delningsekonomi, På användarnas villkor” och vill med anledning härav framföra följande.

Almega välkomnar regeringens initiativ att belysa delningsekonomin ur flera synvinklar. Innevarande utredning är en av flera som gjorts under året. För Almega är det viktigt att regeringen behåller ansatsen att underlätta för nya affärsmodeller och nya möjligheter att nå arbetsmarknaden.

Utredningen nämner olika åtgärder för att skapa trygghet för användare inom delningsekonomin, vilket kan ske genom förbättrad information och certifieringar. I betänkandet nämns Storbritanniens initiativ att genom informationsinsatser och kvalitetsmärkning av delningsekonomiska plattformar främja delningsekonomin. För detta har branschorganisationen Sharing-EconomyUK bildats och spelar numera en viktig roll bl.a. i samband med kvalitetscertifiering av delningsekonomiska plattformar. Almega tillstyrker liknande initiativ även i Sverige och menar att detta, liksom informationsinsatser i övrigt, är verktyg som kan främja kvalitativa betygssystem. Behovet av kvalitetscertifiering och därmed utförandet kan skilja sig mellan olika branscher och sker företrädelsevis i samråd med berörd branschorganisation.

Almega har härutöver inga ytterligare synpunkter.

 

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef

Cemille Üstün, näringspolitisk expert

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

31 augusti 2017


Länk till remiss

Läs remissen på regeringen.se