Hoppa till innehåll

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Almega har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.

Inställning

Enligt Skatteverkets promemoria ska ett undantag införas i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, som innebär att uthyrd arbetskraft ska beskattas i Sverige även om arbetstagaren befinner sig i mindre än 183 dagar under ett år och är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige.

Om förslaget genomförs skulle det innebära att Sverige övergår till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp.

Almegas samlade bedömning är att förslaget skulle göra det betydligt svårare för utländsk arbetskraft att verka i Sverige. Detta på grund av ökat regelkrångel och sämre rättssäkerhet för både arbetstagare och arbetsgivare.

Almega bedömer också att de sammantagna effekterna av en rad andra förändringar som har genomförts under senare år, till exempel om utstationering, kan bli att den dolda protektionismen ökar. Härmed försvåras människors och företags fria rörlighet inom EU. Och att detta är en synnerligen oönskad utveckling.

Almega anser vidare att Skatteverkets förslag borde ha gått i en motsatt riktning när det gäller 183-dagars regeln. Och då istället övervägt en utvidgning av denna regel.

En utvidgning av 183-dagars regeln skulle underlätta den fria rörligheten och likställa konkurrensen i vissa situationer.  Idag kan problem uppstå, till exempel då anställda vid utländska filialer till svenska moderbolag tillfälligt arbetar i Sverige. Det krångel som idag uppstår skulle kunna undvikas med en utvidgning av regeln.

Sammantaget, avstyrker Almega huvudförslaget i den rubricerade promemorian.

 

Övrigt

Almega instämmer, var gäller övriga förslag i promemorian, i det yttrande som inlämnats av Svenskt Näringsliv, med referensnummer 125/2017.  Almega har därutöver inget att tillägga.

 

//

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef Almega

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
2 oktober 2017

Regeringskansliet