Hoppa till innehåll

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknads­politiska verksamheten (SOU 2014:16)

Almega AB har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter avseende betänkandet ”Det ska vara lätt att göra rätt” SOU 2014:16 och vill med anledning härav framföra följande.

Almegas remissvar

Inledande kommentarer

Almega anser att utgångspunkten för all verksamhet såväl statlig som privat är att missbruk av resurser inte ska förekomma.  Almega konstaterar att utredningen har gjort en diger genomgång och funnit brister i systemet som bekräftas av våra medlemsföretag.

Genom utredningens arbete blir det uppenbart att många problem har sin upprinnelse i de intressekonflikter som följer av att Arbetsförmedlingen givits i uppdrag att konkurrensutsätta sig själv, d v s, vara upphandlare, kontrollant och leverantör av samma uppgifter som leverantörerna.  Av den anledningen bör Utredningen om översyn av Arbetsförmedlingen även få till uppgift att utreda frågan om ett skiljande av upphandling och kontroll av konkurrensutsatt verksamhet till en utomstående myndighet. Almega kommer att återkomma till frågan om en renodling av Arbetsförmedlingens uppdrag i anslutning till översynsutredningens arbete.

Kommentarer till betänkandet

Utredningen ger en skrämmande bild av hur arbetet vid dagens Arbetsförmedling fungerat. Den bristande kontroll som redovisas och de beslutsvägar som förekommit är under all kritik. Den grundkunskap som erfordras för att göra kvalificerade kontroller saknas hos många arbetsförmedlare. Av den anledningen anser Almega att kontroll och uppföljning bör samlas på en central funktion inom Arbetsförmedlingen.

Möjligheten för en enskild handläggare att ensam fatta beslut om stöd till en person med vilken ett klientförhållande råder är ett beslutsförfarande som inte kan medföra stora risker.  Ekonomiska beslut som kan fattas av en enda person kan öka risken för korruption. Enligt Almegas uppfattning, är precis som utredningen konstaterar, en förklaring till bristerna att de olika programåtgärderna kan vara de olika administrativa regelverken. Vi delar uppfattningen att regelverkens administrativa rutiner bör harmoniseras. Det skulle underlätta för såväl arbetsförmedling som arbetssökande och leverantör av en tjänst. En lämplig utgångspunkt vid revidering skulle vara att regelverket ska vara aktörsneutralt, att likalydande regler skulle kunna tillämpas såväl för den interna kontrollen som för den externa.

En förändring av regelverket innebär dock inte att ersättningsmodellerna harmoniseras.

Synpunkter på kapitel 9, kompletterande leverantörer, kontrollstrukturer och risker

Leverantörsdialoger

Almega konstaterar att syftet med och innehållet i dagens leverantörsdialoger är oklart. Inom vissa geografiska områden kommer de inte heller till stånd.

Almega anser att leverantörsdialogerna ska ha ett tydligt syfte, enhetlig struktur och en återkoppling för att vara berättigade.

Kontroll och avvikelser

Utredningen förslår att Arbetsförmedlingen ska genomföra tätare uppföljning. Almega ställer sig bakom detta men menar samtidigt att det finns tydliga regler om hur eventuella brister under en avtalsperiod ska hanteras och vilka konsekvenser det ska få för leverantören. Ska kontraktet hävas eller ska leverantören bli återbetalningsskyldig? Att ha tydliga och kända regler är en förutsättning för konkurrensneutralitet.

I den händelse kontrollen visar på någon brist eller avvikelse hos leverantören är det viktigt med återkoppling till leverantören för att eventuella upplevda brister kan hanteras professionellt och möjlighet att en förklaring kan ges varför en fråga hanterats på ett visst sätt. Kontakten, antingen personligen eller per telefon, mellan Arbetsförmedlingen och leverantören måste ske skyndsamt.

Almega har ingen anledning att i detalj recensera de olika förslag till förbättringar för myndighetens verksamhet som föreslås utan konstaterar att åtgärderna bör skyndsamt införas. Avslutningsvis instämmer Almega i Svenskt Näringslivs remissvar.

Almega AB 2014-10-14

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
15 oktober 2014

Läs remissen