Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag

Inkom från Justitiedepartementet den 15 november 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att svara.