Flexpension för dig som arbetsgivare

Vad är flexpension i tjänsteföretag? Vad innebär flexpension för dig som arbetsgivare? Här hittar du frågor och svar om flexpension.

Vad är Flexpension i Tjänsteföretag?


Flexpension i Tjänsteföretag innebär att en del av dina löneökningar avsätts till en kompletterande pensionspremie. Från den 1 november 2017 ska arbetsgivarna betala en flexpensionspremie om 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till dig som fyllt 25 men inte 65 år. Med en lön på 40 000 kr per månad innebär det en flexpensionspremie på drygt 80 kr.

Genom ytterligare avsättningar i de centrala avtalen kommer den kompletterande premien att successivt höjas till maximalt 2 procent. I löneavtal utan angivna siffror för löneökningarna kan inte motsvarande avsättning göras från centrala löneökningstal. I stället får avsättningen hanteras individuellt i samband med lönesättningen.

Hur lång tid det kommer att ta innan flexpensionspremien är fullt utbyggd beror på resultatet av parternas förhandlingar framöver. Höjningen kommer att följa det som de märkessättande avtalen inom industrin avsätter till motsvarande pensionspremie med ett års fördröjning.

Hittills är följande höjningar bestämda
• 1 november 2017 – premie till Flexpension om 0,2 % införs
• Datumet för centrala löneavtalets lönerevision 2018 – premien höjs med 0,2 procentenheter till totalt 0,4 %
• Datumet för centrala löneavtalets lönrevision 2020 – premien höjs med 0,3 procentenheter till totalt 0,7 % såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020.

Flexpension i Tjänsteföretag innehåller även en möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet. Den kompletterande pensionspremien och möjligheten att gå ned i tid kan användas oberoende av varandra.

Går det att avstå från flexpension?
 

Arbetsgivaren kan bestämma att anställda kan avstå från den kompletterande pensionspremien. De anställda som avstår får då istället sin fasta kontanta månadslön höjd med samma procentsats som den aktuella premien till flexpension - alltså vid införandet 0,2 %.

När du som arbetsgivare tillåter att de anställda kan avstå från flexpension är det den anställdes egna beslut att avstå. Att välja mellan pensionspremie och lön kan väcka en hel del frågor. Vi har bett Alecta räkna på vad det kan innebära att avstå i olika situationer. Beräkningarna ska ses som exempel som bygger på de antaganden som redovisas, inte som bindande löften över hur det faktiskt kommer att bli.

Kom ihåg! Möjligheten att avstå från Flexpension gäller bara en gång per anställning i samband med att du får Flexpension första gången. Om företaget tillåter anställda att avstå kan alla göra det under perioden 1 november 2017 till 28 februari 2018.

Efter den 28 februari 2018 kan enbart följande tjänstemän avstå från Flexpension i Tjänsteföretag


• Nyanställda. Du som nyanställd kan lämna besked om att avstå flexpension tidigast från tillträdesdagen och senast två månader därefter. För dig som nyanställd kan anställningsavtalet ange både lön plus avsättning till flexpension och lön om du avstår från flexpension. Valet att avstå måste dock göras av dig när tillträdandet skett.
• Du som fyller 25 år. Besked om att avstå från flexpension kan lämnas från det att du som anställd fyller 25 år och senast två månader därefter.
• Ny i kollektivavtalet. Du som kommer in i kollektivavtalet via övergång av verksamhet, bolagsfusion eller genom att företaget tecknar kollektivavtalet kan lämna besked om att avstå från Flexpension i Tjänsteföretag från det att flexpension börjar gälla och senast två månader därefter.

Företaget kan bestämma att valet måste göras inom en viss, bara tiden ryms inom de ramar som följer av överenskommelsen om Flexpension i Tjänsteföretag och som anges ovan.

Med nyanställd menas att du som arbetstagare tillträder en ny anställning. Det kan vara både till en tjänst hos en arbetsgivare där du tidigare varit anställd eller till en ny arbetsgivare.

Vad behöver arbetsgivare som tillåter valet göra?


Arbetsgivare som tillåter möjligheten att avstå från flexpension behöver på lämpligt sätt:
1.    Fråga de anställda hur de vill göra
2.    Dokumentera valet för dem som avstår
3.    Meddela Collectum vilka som avstått
4.    Hålla koll på vilka som avstått och inte så att lönejämförelser m.m. görs på ett relevant sätt.

Läs mer om valet inne i Arbetsgivarguiden.

Du kan också ladda ned våra broschyrer om Flexpension.

Flexpension i Tjänsteföretag - Almega

Flexpension i Tjänsteföretag - fördjupad

Flexpension i Tjänsteföretag - översikt

 

Inte medlem? Ansök om medlemskap här!