Hoppa till innehåll

Lösningen på kompetensbristen

Idag råder det kompetensbrist och företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Företagen säger att kompetensbristen är det absolut största hindret för dem att växa i Sverige Det leder bland annat till att man tvingas förlägga produktion utomlands. Antingen i dotterbolag eller helt enkelt outsourca till andra företag.

Än så länge har detta skett i det tysta. Men det finns ännu tid att styra om detta. Här har vi listat ett antal förslag på reformer som behöver införas för att den här negativa utvecklingen ska vändas.

Fler utbildningsplatser vid universitet

Med bättre matchning mot näringslivets behov av kompetens.

Reformera arbetsförmedlingen

Behov av bättre matchning mellan arbetsgivares kompetensbehov och arbetssökande genom att:

  • Reformera Arbetsförmedlingen genom att separera arbetsförmedling och myndighetsutövning samt genom att stärka förmedlingstjänsternas kvalitet och resultat.

Underlätta för arbetskraftsinvandring

Säkerställ att regelverken för arbetskraftsinvandring stimulerar talangattraktion. Fokusera särskilt på att främja kompetensinvandring i bristyrken. Dessutom måste arbetsgivare få en rimlig chans att korrigera felaktiga villkor vid beslut om återkallelse av arbetstillstånd.

Inför en One-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandring

Detta enligt den nederländska modellen med Expat-center, där myndigheter på nationell och lokal nivå kan samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt arbetsgivare och arbetstagare. Upplägget innebär ett ändrat grundfokus från kontroll till främjande, och en ökad flexibilitet för arbetstagare och arbetsgivare.

Utveckla en nationell handlingsplan för ökad attraktionskraft till utländska studenter

Förläng tiden för utländska studenter att få stanna kvar efter examen till ett år för att söka jobb.

En ny skattereform
Sverige behöver en skattereform där beskattningen av skattebasen ”arbetade timmar” kraftfullt minskar, bland annat genom att kraftigt minska marginalskatterna samt slopa värnskatten.

Sänk skatten på arbete

Hos tjänsteföretagen och våra medlemsföretag är personalkostnaderna en väldigt stor del av den totala ekonomin och därför är höga skatter på arbete särskilt belastande för dessa företag. I dag består nästan två tredjedelar av statens skatteintäkter av beskattning på arbete, inklusive arbetsgivaravgifterna.

FOU-avdrag

Generösare villkor för företagens möjlighet till reducerad arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Detta FoU-avdrag är särskilt attraktivt för små kunskapsintensiva tjänsteföretag som har svårt att få del av offentliga forskningsmedel. Genom att höja nivåerna skulle fler företag och även de medelstora företagen kunna tillåtas ta del av reduktionen.

  • Utöka avdraget till 20 procent.
  • Fördubbla maxbeloppet per företag och/eller koncern till 460 000 kr.

Expertskatt27

Generösare villkor för expertskatt med särskild satsning för att attrahera just forskare och expertkompetens från utlandet, enligt samma modell som Danmark.

  • Sänk inkomstgränsen för expertskatt för forskare och expertkompetens till 60 000 kr.
  • Förläng perioden som expertskatten gäller, från tre till fem år.
  • Expertskatten ska även gälla för återvändande svenskar som varit utomlands i tio år samt utländska medborgare som studerat i Sverige under fem år före ansökan.

Utökad möjlighet till personaloptioner

Utökad möjlighet till personaloptioner genom att:

  • Omfatta inte bara små utan även medelstora företag med 50–250 anställda samt öka omsättningstaket.
  • Omfatta alla branscher, ta bort undantagen.