Almega Fastighetsarbetsgivarna

Fastighetsbranschen – en del av tjänstesektorn

Almega Fastighetsarbetsgivarna är en bransch inom Almega. Branschen omfattar ca 1 250 företag med ca 12 800 anställda. Av dessa är 56 % tjänstemän och 44 % arbetare. Medelåldern på avtalsområdet uppgår till 45 år, ungefär 92,5 procent arbetar heltid och 63 % av de anställda i branschen är män.

Kollektivavtal

Ett medlemskap i Almega Fastighetsarbetsgivarna innebär automatisk bundenhet av branschens kollektivavtal för arbetare och tjänstemän. Genom att teckna kollek­tivavtal uppnås fredsplikt för medlemsföretagen samtidigt som avtalen kompletterar lagstiftning och anpassas efter fastighetsbranschens behov. I händelse av konflikt mellan parterna innebär medlemskapet rätt till ersättning ur Svenskt Näringslivs konfliktfond.

Medlemsservice

Genom en rikstäckande service och med hjälp av vår breda expertkunskap är Almega den samlande kraften i tjänstesektorn såväl i arbetsgivarfrågor som i gemensamma näringspolitiska frågor. Här finns en gedigen erfarenhet av de frågor som företagen tampas med. Vi vet hur var­da­gen ser ut med anställningar, lönediskussioner, uppsäg­ningar och arbetsmiljö­frågor. Medlem i Almega Fastighetsarbetsgivarna har tillgång till ett antal kontakt­per­soner med särskild kunskap inom avtalsområdet. Våra förhandlare och experter är placerade i hela landet. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm medan vi har lokalkontor i Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping, Örebro, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå. Den lokala närvaron är en mycket uppskat­tad del av vår dagliga service.

Vår arbetsgivarservice är omfattande och utgörs främst av rådgivning, biträde vid förhandlingar och domstolsprocesser samt utbildningar. På hemsidan återfinns Arbetsgivarguiden som utgör själva kärnan i kunskapsbanken. Medlemmarna har fri tillgång till sina kollektivavtal med kommentarer, till mallar och blanketter, till lönestatistiken samt till våra policy­doku­ment. Vidare finns checklistor, AD-domar, information etc. Almegas telefonjour har öppet alla vardagar mellan kl 08.30 och 17.00. Här besvaras frågor via telefon eller mail. Såväl arbetsrättsliga nyheter av allmän karaktär som mer specifika frågor för fastighetsbranschen förmedlas genom våra AG-nytt.

Vi har en expertenhet bestående av arbetsrättsjurister, experter på arbetsmiljö, lönebildnings­specialister samt en expert på pensions och för­säk­ringsfrågor. Skulle tvist uppstå företräder vi medlemmarna vid förhandling med fack eller arbetstagare samt i domstolsärenden.

Almegas medlemmar rapporterar in sina löner via ett enkelt verktyg. Genom medlemskapet får alla tillgång till lönestatistik uppdelad per bransch, yrkesroll eller region. Lönestatistiken omfattar hela tjänstesektorn varför den även ger en bra bild av företagets löneläge i ett vidare perspektiv.

Vi erbjuder utbildningar av olika längd inom arbetsrätt, arbetsmiljö och löne­bild­ning. Alla våra kurser finns samlade i en utbildningskatalog som ges ut årligen. För de som vill genomföra en utbildning för medarbetarna i företaget genomförs utbildning direkt ute på företaget av våra duktiga utbildare.

Utbildning

Genom medverkan i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd arbetar vi för att förbättra utbildningsvägarna på alla nivåer för att öka möjligheterna att tillgodose branschens behov av rätt kompetens.

Styrelse

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse som består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemsföretagen i branschen på ett årsmöte. Styrelsen utgör förhandlingsdelegation vid branschavtalsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Hans-Olof Lund, Byggnadsfirman Lund AB, Arboga, ordf
Cecilia Söderström, Vasakronan AB, Stockholm, vice ordf
Per Johan Behrn, Behrn Fastigheter AB, Örebro
Magnus Jacobson, Hufvudstaden AB, Stockholm
Kristina Korsgren, Akademiska Hus AB, Göteborg
Jan Ellström, Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, Stockholm
Bengt Jildmalm, Primär Fastighetsförvaltning AB, Göteborg
Jan-Åke Stenström, Norrporten Fastighets AB, Sundsvall
Maria Holmberg, Stena Fastigheter AB, Malmö
Mats Bergander, FF-Fastighetsservice AB, Norrköping

Kontaktpersoner

Peter Lindgren

Arbetsrättsjurist, Förhandlare/Rådgivare
+46 8 762 6993
+46 70 345 6993
Skicka ett mail