Välkommen till Almega

Vi finns för att ge dig det stöd du behöver. Som medlem i Almega får du bland annat juridisk rådgivning, tillgång till försäkringar, kollektivavtal och utbildning. På den här sidan har vi samlat information du kan behöva som ny medlem.

Vi på Almega hjälper ditt företag med alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Vi har de experter som behövs inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och avtalsförsäkringar. Vi stödjer dig också vid eventuella tvister och biträder dig i lokala och centrala förhandlingar. Om det skulle behövas företräder även våra erfarna processjurister ditt företag i domstolen.

Arbetsgivarguiden

I Arbetsgivarguiden får du som medlem juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt avtal – tillgängligt dygnet runt. Du får hjälp att förstå kollektiv­avtalet med våra kommentarer samt räkna ut formler direkt i avtalet. Du får även tillgång till våra digitala mallar, steg-för-steg-guider, checklistor samt hjälpmedel för exempelvis lönesättning. Här hittar du viktig information om pension och försäkringar och kontaktpersoner som är specialister på ditt avtal. Du kan skapa din egen inloggning till Arbetsgivarguiden med hjälp av företagets organisationsnummer och medlemsnummer.

Saknar du ditt medlemsnummer? Mejla oss på medlemsnummer@almega.se så tar vi fram det åt dig.

Medlemsuppgifter

Medlems­avgiften baseras på föregående års lönesumma och består både av en Medlemsavgift och en Serviceavgift.
I januari varje år samlar Svenskt Näringsliv in en medlemsuppgift via portalen www.medlemsuppgift.se där medlems­företagen rapporterar in antal anställda och utbetald lönesumma för föregående år.
Det är medlemsuppgiften som ligger till grund för faktureringen av medlems­avgiften som sker 2 ggr per år (april och oktober).

Vi erbjuder tre leveranssätt av vår medlemsfaktura

  • Pappersfaktura (via posten)
  • PDF-faktura (till en e-postadress)
  • E-faktura

Ingår i medlemskapet

Våra kunniga jurister, förhandlare och experter finns i hela landet och ger personlig och professionell rådgivning i allt från arbetsrätt till frågor om arbetsmiljö. Förutom en god geografisk närhet till medlemmarna har vi också en hög tillgänglighet genom kontaktpersoner och via vår telefon- och mejljour som du når via tel. 08-762 69 90 eller via mejl. E-postadress och telefonnummer till kontaktpersoner och kontor finner du i arbetsgivarguiden. Här hittar du alla olika kontaktvägar till oss.

Almegas jour

Utbildning

För att stärka ditt företag i arbetsgivarrollen erbjuder vi en omfattande utbildningsverksamhet där målet är att hjälpa dig som arbetsgivare att utveckla din verksamhet på bästa sätt.

Vi erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal och tar upp viktiga frågor som påverkar din och dina medarbetares vardag.

Här hittar du våra utbildningar

Arbetsgivarnytt

Genom nyhetsbrevet Arbetsgivarnytt får du viktig information för dig som arbetsgivare. Här informerar vi om lagändringar inom arbetsrätten och det kollektivavtal som gäller för din bransch. Prenumerera på Arbetsgivarnytt till din egen e-postadress genom att gå in och anmäla dig här.

religion i arbetslivet

Vi driver era viktiga frågor gentemot beslutsfattare

Vi driver era viktiga frågor gentemot beslutsfattare
Almega opinionsbildar, företräder tjänstesektorn gentemot politiken och fackliga organisationer, medverkar i statliga utredningar och sprider kunskap om tjänste­företagens nytta och värde för samhället och dess ekonomi.
Påverkansarbetet sker i övergripande viktiga frågor för tjänstesektorn och kompletterar det branschspecifika näringspolitiska arbetet som görs i Almegas förbund. Utfallet av arbetet mäts varje år hur riksdagspolitiker och opinionsbildare ser på Almega som påverkansaktör. Vi har expertkunskap bland annat inom politik, arbetsmarknad, offentlig marknad, nationalekonomi och EU-frågor.

Prioriterade frågor är att utveckla och modernisera arbetsmarknaden, utveckla kollektivavtal till ett modernt arbetsliv, förbättra kompetensförsörjningen, sänk skatterna för tjänstesektorn, smartare offentlig upphandling, förbättra den europeiska marknaden, forskning och innovation och förbättrad integration. Vi samlar även in fakta och statistik om tjänstesektorn. Vårt arbete syftar till att ge tjänste­företag förbättrade möjligheter att växa.

Här kan du läsa om de frågor vi arbetar med.

Villkor för biträde från Almegas jurister i arbetsrättsliga processer

(för medlemsföretag)

Villkoren nedan, som kan ändras fortlöpande, gäller oavsett när tvisten uppstått eller när företaget blivit medlem.

1.       Företagen har möjlighet att få kostnadsfri hjälp av Almegas jurister vid arbetsrättsliga domstolstvister med anställda eller med fackliga organisationer i Sverige och enligt svensk lag.

Beträffande skiljedomsförfaranden förbehåller sig Almega rätten att, efter bedömning i varje enskilt fall, bestämma om Almega ska företräda företaget.

2.       Den situation som lett till tvisten ska ha uppstått efter medlemskapets beviljande såvida inte särskilda skäl föreligger.

3.       Almega förbehåller sig rätten att inte företräda ett företag som inte följer Almegas rådgivning eller som inte lämnar erforderligt underlag och/eller inte besvarar frågor från Almega inför eller under en process. Almega förbehåller sig även rätten att inte företräda ett företag som agerar i strid mot god sed på arbetsmarknaden.

Almega förbehåller sig också rätten att inte företräda företag i tvist, i vilken rätts- eller bevisläget enligt Almegas bedömning, innebär att möjlighet till framgång är osannolik.

4.       Almega företräder inte företag vid tvister gällande en VD, f.d. VD i företaget eller annan arbetstagare i motsvarande företagsledande ställning. Inte heller får tvisten avse en delägare med väsentligt inflytande över verksamheten eller personer där jäv eljest föreligger i förhållande till Almega.

5.       Almega övertar normalt inte mål där företaget på egen hand, eller genom annat ombud, fört processen så långt att Almega inte i tillräcklig utsträckning kan påverka processens uppläggning.

6.       Almega förbehåller sig rätten till särskild prövning när det gäller att företräda företag i processer rörande skadestånd eller återbetalningsskyldighet mot anställda eller före detta anställda.
Almega förbehåller sig också rätten till särskild prövning när det gäller att företräda företag vid s.k. summariska processer (betalningsföreläggande och handräckning) och mål av mindre värden, s.k. FT-mål.

7.       Almega företräder inte företag i tvist där annat företag är eller kan tänkas bli involverade på motpartens sida.

8.       Om Almega inte kan ge kostnadsfritt biträde i en process enligt någon av punkterna 1-7 kan möjlighet finnas till biträde efter särskild prövning och överenskommelse mot ersättning.

9.       Om företaget och Almega-förbundet som parter förlorar en process i Arbetsdomstolen och döms att med hälften var ersätta motpartens rättegångskostnader betalas dessa kostnader av företaget ensamt.
Om företaget, som ensamt förlorar en process och döms att ersätta motpartens rättegångskostnader betalas dessa av företaget.

Om företaget vid vinst –helt eller delvis – tilldöms ersättning för sina rättegångskostnader är det företagets sak att få betalt av motparten. Almega fakturerar – vid vinst – företaget för sina rättegångskostnader, oavsett om företaget får betalt av motparten eller ej.