Korttidspermittering

Vad som gäller vid korttidspermittering

För dig som är medlem

Till Arbetsgivarguiden Skaffa inlogg till arbetsgivarguiden Prenumerera på Arbetsgivarnytt

Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Tillsammans med fackliga organisationer driver vi också ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från korttidsarbete till anstånd med skatter och företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning.

Bli medlem du också

Många företag har drabbats hårt av restriktionerna mot smittspridningen av Coronaviruset och har inte haft arbetsuppgifter till alla sina anställda. Det statliga stödet för korttidsarbete har funnits på plats sedan den 16 mars 2020.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Systemet tillåter att arbetstidens reduceras med upp till 60 procent. Till skillnad från vad som gällt tidigare innebär det nya systemet att en arbetsgivare kan beviljas stöd med hänsyn till förhållandena hos den enskilda arbetsgivaren, dvs. oberoende av det allmänna konjunkturläget och utan att regeringen meddelar föreskrifter.

About the proposal short-term reduction of work hours

Korttidspermittering kan tillämpas av företag när det finns ett centralt och ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering. När det inom Almega tecknats ett sådant centralt kollektivavtal får berörda företag ett Arbetsgivarnytt hur de ska gå vidare.

En alternativ metod är att teckna individuella överenskommelser med minst 70 procent av medarbetarna. Av praktiska skäl kommer det företrädesvis vara aktuellt för mindre företag.

Syftet är att bevara arbetstillfällen. För företag som möter en vikande efterfrågan och behöver minska antalet arbetade timmar kan tillämpning av korttidsarbete vara ett alternativ till att säga upp personal. Stödåtgärden ska anses underlätta för företag att behålla kompetens och när ekonomin börjar återhämta sig ska företagen snabbt kunna öka produktionen genom att åter öka arbetstiden för de anställda. Genom korttidsarbete undviker arbetsgivaren också de direkta kostnader som uppsägningar och nyrekryteringar är förknippade med.

Reglerna om stöd vid korttidsarbete gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Stödet till korttidsarbete har varit väldigt viktigt för att företag som drattas hårt av Coronakrisen ska undvika att behöva säga upp personal. Stödet till korttidsarbete gäller dock som längst i nio månader. För de företag som började med korttidsarbete i april kommer stödet att löpa ut den 31 december. Detta är mycket olyckligt med tanke på att smittspridningen åter ökar i samhället och de restriktioner som i praktiken innebär näringsförbud för flera tjänstebranscher sannolikt kommer att finnas kvar ytterligare en tid. Almega uppskattar att 60 000 anställda i tjänstesektorn riskerar att bli uppsagda om stödet avvecklas vid årsskiftet.

Almega vill att stödet till korttidsarbete förlängs till den 30 juni 2021.

Här kan du läsa om hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete kring värdeöverföringar så som aktieutdelningar och koncernbidrag.