Korttidspermittering

Vad som gäller vid korttidspermittering

För dig som är medlem

Till Arbetsgivarguiden Skaffa inlogg till arbetsgivarguiden Prenumerera på Arbetsgivarnytt

Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Tillsammans med fackliga organisationer driver vi också ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från korttidsarbete till anstånd med skatter och företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning.

Bli medlem du också

Många företag drabbas hårt mot bakgrund krisen som uppstått på grund av coronaviruset, covid-19. Regeringen har beslutat om ett nytt system för korttidspermitteringar, eller stöd vid korttidsarbete som det också kallas. Korttidspermittering innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten.

About the proposal short-term reduction of work hours

I och med den extraordinära situationen Sverige befinner sig i kommer det just nu många nya tillfälliga åtgärder från regeringen. Våra arbetsrättsjurister arbetar under högt tryck med att tolka vad dessa förslag innebär för dig som arbetsgivare. Ett av dessa förslag gäller korttidspermittering.  Sidan uppdateras därför löpande med information.

Lagändringarna kring korttidspermittering träder i kraft den 7 april 2020, men de nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

Korttidspermittering kan tillämpas av företag när det finns ett centralt och ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering. När det inom Almega tecknats ett sådant centralt kollektivavtal får berörda företag ett Arbetsgivarnytt hur de ska gå vidare.

En alternativ metod är att teckna individuella överenskommelser med minst 70 procent av medarbetarna. Av praktiska skäl kommer det företrädesvis vara aktuellt för mindre företag.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Till skillnad från vad som gällt tidigare innebär det nya systemet att en arbetsgivare kan beviljas stöd med hänsyn till förhållandena hos den enskilda arbetsgivaren, dvs. oberoende av det allmänna konjunkturläget och utan att regeringen meddelar föreskrifter.

Syftet är att bevara arbetstillfällen. För företag som möter en vikande efterfrågan och behöver minska antalet arbetade timmar kan tillämpning av korttidsarbete vara ett alternativ till att säga upp personal. Stödåtgärden ska anses underlätta för företag att behålla kompetens och när ekonomin börjar återhämta sig ska företagen snabbt kunna öka produktionen genom att åter öka arbetstiden för de anställda. Genom korttidsarbete undviker arbetsgivaren också de direkta kostnader som uppsägningar och nyrekryteringar är förknippade med.

Reglerna om stöd vid korttidsarbete gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Almega välkomnar regeringens olika åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för näringslivet. Vi stödjer den nya lagen om korttidspermitteringar, eller stöd vid korttidsarbete. Däremot behöver regeringen och samarbetspartierna göra vissa justeringar i åtgärden för att den på allvar ska kunna göra den effekt den är till för att göra. Läs mer om det här.

Här kan du läsa om hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete kring värdeöverföringar så som aktieutdelningar och koncernbidrag.