Här hittar du kursmaterialet samt bra och matnyttig information som är till hjälp för dig i ditt arbete.

 


Hej!
Tack för en bra kurs igår! Nedan hittar ni lite mer information kring det vi diskuterade under gårdagen.

Längd på sjukskrivning:
Det finns sedan 1 februari 2016 ingen bortre gräns för hur länge man kan vara sjuk. Så länge man är sjukskriven är man borta från arbetsplatsen och anställningen ”rullar på”. Normalt får uppsägning inte ske om den anställde drabbats av sjukdom om det kan antas att arbetstagaren kan återgå i tjänst. Om den anställde däremot fått en icke tidsbegränsad sjukersättning har Försäkringskassan bedömt att arbetsförmågan är nedsatt i sådan omfattning att något arbete av betydelse inte längre kan utföras. Arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. När en arbetstagare har fått hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, ska arbetsgivaren skriftligt meddela arbetstagaren att anställningen upphör när arbetsgivaren fått kännedom om beslutet. Det föreligger ingen förhandlingsskyldighet. Lagen om anställningsskydd, LAS, § 33 reglerar detta.

Dock bör man avvakta minst två månader från beslut med att lämna besked om att anställningen upphör eftersom arbetstagaren kan överklaga Försäkringskassans beslut. Ärendet måste även vara slutligt avgjort av rättsliga instanser innan anställningen kan avslutas.

Ett förtydligande av varning/erinran:
En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning.  En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt.

Jag bifogar också en dagsfärsk AD-dom från i onsdags gällande avsked och lojalitetsplikten, som både innehåller erinran och illojalitetsskäl som kan vara intressant för er att läsa utifrån våra diskussioner igår.

Vänlig hälsning
Maria Elinder