Här hittar du kursmaterialet samt bra och matnyttig information som är till hjälp för dig i ditt arbete.

Ppt-presentation från utbildningen (pdf)


Skyddskommitté/Arbetsmiljökommitté

Enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8 § : ”Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna. Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det ingen sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna.”

  • Det ska vara en partssammansatt grupp bestående av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter
  • Antal ledamöter bestäms med hänsyn till antalet arbetstagare, arbetets natur och arbetsförhållandena
  • Minst ett skyddsombud ska medverka i skyddskommitténs arbete
  • Bör finnas med ledamot som tillhör lokala arbetstagarorganisationens styrelse
  • Arbetsgivarrepresentant ska ha beslutanderätt (d v s om möjligt någon i företagsledande ställning)
  • Företrädare för företagshälsovården bör delta
  • Träffas minst en gång per kvartal
  • Tystnadsplikt vid känslig information eller individärenden
  • Ledamöter har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner

Nyttiga länkar:

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/

 

”startpaket” SAM från Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/komma-igang-med-arbetsmiljoarbetet/?hl=startpaket

 

Checklistor från Prevent

http://www.prevent.se/checklistor/