Järnvägsbyrån ERA i Valenciennes har utarbetat riktlinjer för hur lokförardirektivet, 2007/59/EG, ska uttolkas och användas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Direktivet trädde i kraft 3 december 2007 och ska vara infört i medlemsländernas lagstiftning i december 2009. Direktivet fastställer regelverket för förarbevis och kompletterande intyg samt hur lokförare ska utbildas och hur utbildningsinstanser ska ackrediteras.

Lokförardirektivet är infört i svensk lagstiftning. Lokförardirektivet gäller för lokförare som kör lok och tåg på järnvägssystemet inom EU och som arbetar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som har säkerhetsintyg respektive säkerhetstillstånd. Syftet är att de här intygen ska underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik, göra de enklare för lokförare att byta mellan olika järnvägsföretag och få förarbevis samt intyg erkända av aktörerna inom järnvägssektorn. Dessutom blir det enklare för lokförare att flytta mellan medlemsstaterna.

Förarbeviset ska styrka att föraren uppfyller minimikrav i fråga om medicinsk och psykisk lämplighet, grundläggande skolutbildning och allmänna yrkeskvalifikationer. Föraren ska dessutom ha intyg där det anges på vilka linjer föraren har rätt att köra och för vilken rullande materiel intyget gäller. Intyget gäller för två olika kategorier: A: Växellok och arbetståg, B: Tåg för resande eller gods.
De detaljerade kraven återfinns i bilagor till direktivet.
Berörd myndighet i Sverige, Transportstyrelsen, ska utfärda och uppdatera förarbevis, föra register över förarbevis och fastställa nationella kriterier för examinatorer av förare.

System för ackreditering av utbildningsinstanser

Järnvägsbyrån ERA har mandat att utveckla ett system för ackreditering av utbildningsinstanser för utbildning av lokförare. Mandatet finns i art 17:2 i förordningen 881/2004 om inrättandet av Järnvägsbyrån: ”Byrån ska utarbeta rekommendationer med syfte att lägga fast ett system för ackreditering av utbildningsinstanser.”
I lokförardirektivets artikel 25 ff finns regler om ackreditering: ”Med en utbildningsinstans menas en enhet som är ackrediterad eller erkänd av en kompetent myndighet att ge kurser.”

ERA lämnade 2009 en förberedande rapport som presenterades på CER:s personaldirektörsmöte i Stockholm hösten 2009. ERA kommer att under 2010 lämna slutliga rekommendationer om hur ett system för ackreditering ska se ut. Enligt tidplanen ska rapporten lämnas under det första halvåret till de sociala parterna och till RISC-kommittén (Kommittén för driftskompatibilitet och säkerhet) under det andra halvåret. Sverige representeras i RISC av Transportstyrelsen.

I den förberedande rapporten menar ERA att medlemsstaterna ska utse den ackrediterande enheten, men också att medlemsstaten kan erkänna en utbildningsinstans. Enskilda personer som har bildat bolag för utbildning, ses som en utbildningsinstans. Ackreditering eller erkännande täcker alla delar som är relevanta för utbildning och de är fyra: yrkeskunskap, kunskap om aktuell rullande materiel, linjekunskap och språkkunskap.
Om utbildningsinstanserna ingår i en företagsgrupp, ses varje instans som en egen enhet som kräver separat ackreditering eller erkännande.

När det gäller utbildning som hänför sig till kunskap om ett annat lands infrastruktur, ska den utbildningen vara erkänd av en myndighet i den berörda staten. En utbildningsinstans i ett land behöver en extra ackreditering/erkännande för utbildning i linjekunskap i ett annat medlemsland.

Om en utbildningsinstans är medlem av ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare, kan medlemsstaten besluta att integrera ackrediteringen i företagets eller förvaltarens säkerhetstillstånd, försåvitt företaget kan visa att alla kriteria för ackreditering har mötts (typ Järnvägsskolan eller SJ Service Academy).

Under rubriken utvärdering av utbildningsinstanser finns ledord som ledning, personal, metodologi, registrering av utbildningar, kvalitetsstyrningssystem, utbildningsprogram för lärare och procedurer för att hålla utbildningsmetoder, verktyg och annan utrustning up-to-date.

När det gäller språkutbildning, ska utbildningsinstanser utbilda enligt principerna och metodologin för den Europeiska referensramen för språk.

CER har tillsammans med organisationerna EIM, ERFA, ETF, ALE och de nationella säkerhetsorganen ingått i ERA:s Working Party on Accreditation of Training Centres som startade sitt arbete 2007. Speakers från CER är Machael Rafferseder, ÖBB, Barbara Grau, SNCF och Jean-Paul Preumont, CER.

CER:s ståndpunkt

The concept of accreditation is governed, until further notice, by ISO Standard 17024 (2004); this confines use of accreditation on the one hand to bodies and not to persons, and on the other hand to verification of conformity and not recognition of the ability to train persons or to hold examinations.