Järnvägsbyrån ERA i Valenciennes har utarbetat riktlinjer för hur lokförardirektivet, 2007/59/EG, ska uttolkas och användas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Direktivet trädde i kraft 3 december 2007 och ska vara infört i medlemsländernas lagstiftning i december 2009. Direktivet fastställer regelverket för förarbevis och kompletterande intyg. I direktivet fastställs att ERA ska rapportera om eventuella regler också för annan ombordpersonal. ERA har ännu inte bestämt hur de här reglerna skulle kunna se ut. Den senaste informationen från ERA (våren 2014) är att byrån nu inte kommer att lägga fram rekommendationer för ombordpersonal beroende på svårigheterna att standardisera kraven över hela unionen. Det som har diskuterats är ABC-skydd, utrymning och andra säkerhetsrelaterade frågor och att det skulle vara de enskilda arbetsgivarna som skulle utfärda behörighetsbevis.

Lokförardirektivet är infört i svensk lagstiftning. Lokförardirektivet gäller för lokförare som kör lok och tåg på järnvägssystemet inom EU och som arbetar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som har säkerhetsintyg respektive säkerhetstillstånd. Syftet är att de här intygen ska underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik, göra de enklare för lokförare att byta mellan olika järnvägsföretag och få förarbevis samt intyg erkända av aktörerna inom järnvägssektorn. Dessutom blir det enklare för lokförare att flytta mellan medlemsstaterna.

I lokförardirektivets text finns infört att även annan personal än lokförare kan komma i fråga för behörighetsprövning av personal med säkerhetsuppgifter. I inledningen till direktivet står:

”För att öka arbetstagarnas fria rörlighet och säkerheten på gemenskapens järnvägar, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt annan ombordpersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter på lok och tåg. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att annan ombordpersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter uppfyller minimikraven i TSD om drift och trafikledning. Med beaktande av de nationella genomförandeplaner som medlemsstaterna ska lämna i samband med genomförandet av dessa TSD bör byrån fastställa möjliga alternativ för behörighetsprövning av sådan annan ombordpersonal och göra en utvärdering av dessa olika alternativ. På grundval av denna rapport bör kommissionen, om det är lämpligt, lägga fram ett förslag om villkoren och förfarandena för behörighetsprövning av annan ombordpersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter.”

I direktivets artikel 28 står:
”1. Byrån (Järnvägsbyrån) ska, i en rapport som ska läggas fram senast den
4 juni 2009, med beaktande av de TSD om drift och trafikledning
som utarbetats enligt direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG, fastställa
kompetensprofil och uppgifter för övrig ombordpersonal
vilka utför säkerhetskritiska uppgifter och vars yrkeskvalifikationer
därigenom bidrar till järnvägssäkerheten och bör regleras på
gemenskapsnivå, genom ett system med förarbevis och/eller intyg
som kan likna det system som fastställs genom detta direktiv.

2. På grundval av denna rapport ska kommissionen senast den 4 juni 2010 lägga fram en rapport och om så är lämpligt föreslå lagstiftning om ett system för behörighetsprövning av den övriga personal som avses i punkt 1.”

Sannolikt kommer ERA:s förslag att i väsentliga delar hänga samman med det regelverk som har utformats eller är under utformning för lokförarkörkortet med regler för utformning av bevis, examineringar och ackreditering av utbildningsinstanser. Om ERA:s förslag utmynnar i förslag till kommissionsförordning, kommer en arbetsgrupp att upprättats där säkerhetsmyndigheter och företrädare för järnvägens organisationer kommer att delta. Frågan kommer också i ett tidigt skede att lyftas till RISC-kommittén, där medlemsstaternas företrädare sitter (för Sverige Transportstyrelsen).

Information från Olaf Mette, Järnvägsbyrån, den 3 juni 2010.
Byrån inledde arbetet med att 2008 upphandla två konsulter. Målet var att undersöka den nuvarande situationen i alla medlemsstater samt Norge gällande både den lagliga grunden, men också arbetsuppgifter, skillnader i jobbprofiler och yrkeskrav.
Studien inleddes med ett frågeformulär till alla länders säkerhetsmyndigheter. 22 NSA (National Safety Authority) svarade. 20 medlemsstater har nationella tvingande regler när det gäller profiler eller funktioner. Intervjuer med alla NSA samt 15 järnvägsföretag i 10 medlemsstater.
Bilaga J i TSI OPE innehåller minimiregler när det gäller de yrkeskunskaper som ska gälla för de uppgifter som ombordpersonalen har.
59 olika uppgifter har identifierats i passagerartrafik, och 48 uppgifter i godstrafik.
När det gäller passagerartrafik är det koll av bromsar före avgång, dörrstängning, passagerarinformation vid tillbud och evakuering.
För godstrafiken har fem gemensamma uppgifter identifierats:
växling, sammankoppling av fordon, bromskoll, koll av att slutsignal fungerar och är på plats och meddelande till föraren att tåget är klart. Vid CER HR-direktöresmötet i Wien i november 2010 meddelade Mette att man inte kommer att ta med godstrafiken i det kommande förslaget till regelverk. Sannolikt kommer man att föreslå mindre förändringar i lokförardirektivet för ombordpersonalen i passagerartrafik.
Studien undersökte också baskrav som minimiålder, utbildning, språkkunskaper, medicinska och psykologiska tester samt yrkeskunskaperna.
Minimiålder: 18 år
Grundutbildning: normalt gymnasiekompetens, men i många medlemsstater räcker det med grundskola
Yrkeskunskaper: generellt utförd av järnvägsföretagen
Språkkunskaper: ett främmande språk (inte inom godstrafiken)
Hälsokrav: Regelbundna kontroller
När det gäller arbetares rörlighet mellan företag är inte erfarenheterna så stora.

CER var representerade vid mötet av Silke Streichert, DB, Raymond Hara, SNCF och Jean-Paul Preumont, CER. Järnvägsbyrån kommer att konsultera de sociala parterna om deras ståndpunkt när det gäller slutsatserna i studien och deras syn på en eventuell certifiering av ombordpersonal. ETF förutsätts vara för en certifiering, medan CER:s medlemmar inte stödjer en sådan ståndpunkt.

Jean-Paul Preumont, CER:s ansvarige för HR-frågorna, har sammanställt ett förslag till svar till ERA, inkom 11.06.2010:

“The CER welcomes the study of the ERA on the identification of profiles and tasks of other crew members performing safety critical tasks on-board the trains which could be regulated at Community level. On basis on this study, referred to in article 28 of Directive 2007/59/EC, the CER considers that there is no reason for bringing forward a legislative proposal on a certification system for this kind of staff.
The CER always considered that Directive 2007/59/EC has to be limited to the certification of train drivers. Although other crew members have very important tasks, their safety related responsibilities are limited and vary considerably from one company to another. This being the case, the CER does not believe that the certification of other crew members would bring any benefits (including benefits in regard to the establishment of a single railway market) and notes that the costs involved could be high.

Respecting the principle of subsidiarity, CER considers that the railway undertakings should be solely responsible for licensing such staff under the control of their national safety authorities. As competences as well as health requirements for these personnel are already defined into the Operation and Traffic Management Technical Specification of Interoperability (OPE TSI), a new regulation should not bring any useful new element to those already defined into the existing regulations. If necessary, all complementary requirements could be added into the appropriate TSIs and controlled by the safety management systems.”

Almega Spårtrafik och ASTOC har godkänt skrivningen.