Järnvägsbyrån ERA i Valenciennes har utarbetat riktlinjer för hur lokförardirektivet, 2007/59/EG, ska uttolkas och användas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Direktivet trädde i kraft 3 december 2007 och ska vara infört i medlemsländernas lagstiftning i december 2009. Direktivet fastställer regelverket för förarbevis och kompletterande intyg.

Lokförardirektivet är infört i svensk lagstiftning. Lokförardirektivet gäller för lokförare som kör lok och tåg på järnvägssystemet inom EU och som arbetar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som har säkerhetsintyg respektive säkerhetstillstånd. Syftet är att de här intygen ska underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik, göra de enklare för lokförare att byta mellan olika järnvägsföretag och få förarbevis samt intyg erkända av aktörerna inom järnvägssektorn. Dessutom blir det enklare för lokförare att flytta mellan medlemsstaterna.

Förarbeviset ska styrka att föraren uppfyller minimikrav i fråga om medicinsk och psykisk lämplighet, grundläggande skolutbildning och allmänna yrkeskvalifikationer. Föraren ska dessutom ha intyg där det anges på vilka linjer föraren har rätt att köra och för vilken rullande materiel intyget gäller. Intyget gäller för två olika kategorier: A: Växellok och arbetståg, B: Tåg för resande eller gods.

De detaljerade kraven återfinns i bilagor till direktivet.

Berörd myndighet, Transportstyrelsen, ska utfärda och uppdatera förarbevis, föra register över förarbevis och fastställa nationella kriterier för examinatorer av förare.

Brister i överensstämmelsen TSD Drift och lokförardirektivet

Det finns brister på överensstämmelse mellan lokförardirektivet och vissa krav i TSD Drift – Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. Järnvägsbyrån ERA har arbetat med att uppnå överensstämmelse när det gäller kompetenskraven. Det gäller TSD Drift sektionerna 4.6 och 4.7 samt lokförardirektivets bilagor II, IV, V och VI (se bilagor).

ERA:s rekommendation är att punkterna 4.6 och 4.7 tas bort ur TSD:n. De synpunkter som framkommit från de sociala parterna, CER/EIM och ETF, se nedan, har inte tagits tillvara av ERA, utan synpunkterna har överlåtits till kommissionen. ERA:s rekommendation sändes till kommissionen den 17 juli 2009.

Vid mötet med EU:s kommitté för drifts¬kompatibilitet och säkerhet i järnvägssystemet, RISC, den 24 - 25 februari 2010, godkände medlemsstaterna enhälligt kommissionens modifierade förslag till ändring av TSD Drift och dess anpassning till lokförardirektivet:

Kommissionens utkast till beslut om ändring av kommissionsbesluten 2006/920/EC och 2008/231/EC som berör TSD Drift. Krav på yrkeskunskaper, fysiska och psykologiska krav är uttryckta i lokförardirektivet. För att undvika överlappning ska TSD Drift inte innehålla sådana krav.

Kommissionsförordning om krav på utformning av förarbevis och intyg

Kommissionens förordning nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG innehåller bestämmelser om hur förarbevis, kompletterande intyg för lokförare och bestyrkt kopia av kompletterande intyg för lokförare ska vara utformade för att vara giltiga inom EES-området.

Syftet med dessa dokument är att visa att lokförare uppfyller de minimikrav på behörighet som anges i direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare. Skälet till att en harmoniserad modell för ovan angivna dokuments utformning införs är att det underlättar kontroll av att behörighetskraven i direktivet är uppfyllda. Detta bidrar i sin tur till att öka lokförares rörlighet på den inre marknaden och förutsättningarna för bedrivande av effektiv internationell järnvägstrafik. Förarbeviset ska ha vissa fysiska egenskaper, vara skyddat mot förfalskning och ha en fastställd layout.

Förslaget innehåller även bestämmelser om utformning av formulär för ansökningar om behörighetsbevis. Syftet bakom dessa är att underlätta för lokförare att ansöka om främst kompletterande intyg för lokförare och bestyrkta kopior av dessa. Sådana dokument utfärdas av det järnvägsföretag lokföraren för tillfället är anställd av. Harmoniserade ansökningsformulär underlättar därför rörligheten för lokförare.

Förslaget grundas på artikel 4:4 och 7.1 i direktivet om behörighetsprövning av lokförare. Transportstyrelsen har följt arbetet i den Europeiska Järnvägsbyråns (ERA) arbetsgrupp och diskuterat dess utformning och effekter med företrädare för den svenska järnvägsbranschen. Transportstyrelsen har inte haft något att erinra mot förslaget, som grundas på ERA:s rekommendationer Nr ERA/REC/SAF/04-2008 och Nr ERA/REC/SAF/06-2008. När förslaget i juni 2009 behandlades inom ramen för kommittéförfarandet (i den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén) röstade medlemsstaterna enhälligt för att det skulle antas av kommissionen.
(Promemoria Näringsdepartementet)

Kostnader för utbildning

Enligt artikel 24 ska medlemsstaterna se till att nödvändiga åtgärder vidta för att förhindra att investeringar som ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare har gjort i en lokförares utbildning, i de fall lokföraren frivilligt lämna detta järnvägsföretag eller denna infrastrukturförvaltare, otillbörligen kommer ett annat järnvägsföretag eller en annan infrastrukturförvaltare till del. Dessa åtgärder kan vara av olika slag, som t ex nationell lagstiftning, kollektivavtal eller villkor i avtal mellan lokförare och arbetsgivare.
När det gäller utbildning som staten gett en lokförare, finns det ingen regressrätt.

Rapport om ombordpersonal med säkerhetsuppgifter

ERA släppte i början av juni en rapport om villkor och förfaranden för behörighetsprövning av annan ombordpersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter.

ERA Working Parties

Working Party Vocational Competencies/Implementation Driver’s Licence och The Task Force ”harmonising formats for train driver’s licence, certificates and basic parameters for registers” inrättades 2007 med representanter från järnvägssektorn, CER, EIM, ERFA, ETF och ALE och de nationella säkerhetsmyndigheterna. Speakers från CER i WP Vocational Competencies är Raymond Hara, SNCF, och Paola Picotti, FS. Speakers i Task Force är Jean-Paul Preumont, CER och Gennaro Palma, CER Medical Group.

CER:s ståndpunkt

CER är besvikna over att de ståndpunkter som antagits av de sociala parterna inte tagits tillvara av ERA när det gäller särskilt stöd till förare vid allvarliga incidenter och olyckor och hur läkare och psykologer ska godkännas mot bakgrund av skiftande nationell lagstiftning.