Vi har i Arbetsgivarnytt 2008-12-17 informerat om reglerna vid internationell järn-vägstrafik som trädde i kraft den 14 december 2008. Bestämmelserna innebär att gränsöverskridande järnvägstrafik kraftigt diskrimineras i förhållande till andra transportslag. Bl a får ombordpersonal som huvudregel bara ha en övernattning i annat land innan nattvila ska tas i det egna hemmet. Förhandlingar om en revidering av det bakomliggande direktivet har under vintern förts i syfte att få likställda regler med andra transportslag. Dessa har nu avbrutits.

Almega Bransch Spårtrafik har tillsammans med Tågoperatörerna under flera år såväl på plats i Bryssel som via brev kommunicerat vår ståndpunkt och talat om för CER var gränsen går för att det ska vara värt att fortsätta förhandla. Det bör noteras att CER inte tagit till sig våra och även andras argument oavsett om dessa framförts på plats eller via formella brev.

Här är våra huvudsakliga argument för att avbryta förhandlingarna

  • Det förslag som CER ville presentera innehöll mycket små förbättringar i jäm¬förelse med dagens regelverk. Medlemsföretagen meddelade oss att de hellre lever med dagens regler. I vissa fall innehåller förslaget sämre regler än i dag. De små fördelarna har dessutom en oacceptabelt hög prislapp, vilket redovisas nedan.
  • CERs förslag innehåller ytterligare parametrar i form av begränsningar som på olika sätt är sämre än i dag. Det gäller främst regeln om att enbart få övernatta 8 gånger i utlandet på en treveckorsperiod, vilket är en skärpning av reglerna jämfört med idag. Förslaget kombineras dessutom med en begränsning på 3 nätter i rad.
  • CER har även lagt till att tid i utlandet varje gång max får uppgå till 84 timmar, vilket medför ytterligare nya begränsningar. Det är dessutom mycket oklart från när denna tid ska börja räknas. Om förslaget innebär att denna tid ska räknas från bostaden för-sämrar det svenska företags konkurrenskraft avsevärt med hänsyn till vårt geografiska läge. CER har inte kunnat svara på denna fråga, vilket är anmärkningsvärt för en arbetsgivarpart som hanterar frågor av denna dignitet för hela tågbranschen inom EU.
  • CER föreslår dessutom att 50% av all tid i utlandet skall ersättas som arbetad tid. I CERs förslag ska detta ske först efter det att 2 nätter i annat land utnyttjats. Detta fördyrar dock trafiken. Utifrån nuvarande regelverk kör svenska företag idag 2 nätter utomlands och har egna regler för hur detta kompenseras. Dessa regler är inte alls så kostsamma som CERs förslag.
  • Förslaget saknar både juridisk och saklig konsekvensanalys. Trots upprepade påpekanden har vi bemötts av oförståelse från CER.
  • Om vi ingår ett avtal med ovanstående innehåll uppnår vi inte något av värde.
  • Att få till en materiell förändring i realiteten kommer då att omöjliggöras för över-skådlig tid framöver. Det finns inget hopp längre att i dagens läge uppnå ett förhand-lingsresultat som ger den flexibilitet som behövs för framtiden. Då återstår enbart al-ternativet att driva detta den politiska vägen i Sverige och EU. Om vi har medverkat till ett avtal kommer de svenska facken vända det emot oss och försvåra den politiska diskussionen.
  • Facken har inte rört sig en millimeter. De har inte haft en seriös avsikt att medverka till avtal med några förändringar av värde för företagen. Vi har kritiserat CERs taktik och avsaknad av sådan, dessvärre utan framgång.
  • Det finns dessutom stor risk för smittoeffekter av CERs förslag genom översättning in i de svenska riksavtalen för inrikestrafik.

Det bör noteras att CER, enligt vad som kommit till vår kännedom, i efterhand lagt ytterligare ett förslag med ännu sämre innehåll än det som nämns ovan. Vi återkommer med ytterligare information så snart vi har mer att informera om.


Ytterligare information lämnas av Anders Hjertman, tel: 08-762 69 33
Almega Tjänsteförbunden
Bransch Spårtrafik