En ny lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik har trätt i kraft från och med den 14 december 2008.

Gränsöverskridande järnvägstrafik

En ny lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik har trätt i kraft från och med den 14 december 2008.

Lagen bygger på ett EG-direktiv. Direktivet är ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att förmånligare bestämmelser för arbetstagarna är tillåtna nationellt. Det är således möjligt för parterna att genom kollektivavtal avvika från lagens bestämmelser så länge direktivets miniminivåer beaktas.

Den nya lagen benämns som lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

Lagen innebär även vissa justeringar i:

  1. arbetstidslagen (1982:673) och
  2. lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Lagens tillämpningsområde

  • Lagen innehåller bestämmelser om dygnsvila, veckovila, rast, körtid och tjänst-göringslista för arbetstagare som ingår i tågpersonalen i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.
  • Med gränsöverskridande driftskompatibel trafik avses gränsöverskridande trafik för vilken ett järnvägsföretag måste ha dels ett säkerhetsintyg eller ett särskilt tillstånd
  • enligt järnvägslagen (2004:519), dels ett säkerhetsintyg enligt lagstiftningen
  • i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Trafik i samband med underhåll av järnvägsinfrastruktur omfattas inte.
  • Med tågpersonal avses alla anställda ombord med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.
  • Lagen ska tillämpas endast om arbetstiden är förlagd så att arbetstagaren ska tjänstgöra i sådan gränsöverskridande trafik under mer än en timme av arbetsdagen.
  • Undantag för viss gränstrafik
  • Lagen gäller inte lokal och regional passagerartrafik över gränsen mellan Sverige och ett annat land. Lagen ska inte heller gälla godstransporter som inte överskrider gränsen mellan Sverige och ett annat land med mer än 15 kilometer.

För en utförligare redogörelse av lagens innehåll hänvisas till aktuell lagtext.

Ytterligare information lämnas av Anders Hjertman, tel: 08-762 69 33, Anders Olofsson, tel: 013-25 30 26.