För medlemsföretagen i Almega Tjänsteförbunden bransch Spårtrafik tillkommer en avgift på 0,004 procent av lönesumman fr o m 2005 för representation i den sektoriella dialogen på EU-nivå.

Branschstyrelsen i bransch Spårtrafik har diskuterat frågan om deltagande i den järnvägssektoriella dialogen inom ramen för den sociala dialogen som pågår i EU. Närmast kan den sociala dialogen beskrivas som en förhandlingsverksamhet på EU-nivå. I den övergripande sociala dialogen är medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv representerade genom att Svenskt Näringsliv är medlem i den övergripande arbetsgivarorganisationen UNICE.

Det pågår också en social dialog inom olika branscher – den s.k. sektoriella dialogen – så även inom järnvägssektorn. Sverige har sedan några år tillbaka inte haft någon representant i den järnvägssektoriella dialogen medan däremot våra motparter inom avtalsområdet spårtrafik har haft det genom sina europeiska organisationer. Arbetsgivarorganisationen som deltar i den järnvägssektoriella dialogen är Community of European Railways, CER.
 
Förhandlingsverksamheten inom den sociala dialogen och sektoriella dialogen innebär att det kan träffas avtal, riktlinjer mm avseende frågor som berör branschen. Dessa avtal kan – genom att kommissionen föreslår det – komma att bli bindande direktiv som ska implementeras i svensk lagstiftning. På så sätt kan svenska järnvägsföretag till slut bli bundna av de framförhandlade avtal som träffas i den järnvägssektoriella dialogen.
 
Mot den bakgrunden har branschstyrelsen Spårtrafik funnit att det är viktigt att även de svenska järnvägsföretagen är representerade i den sektoriella dialogen. Branschstyrelsen föreslog därför årsmötet 2004 i spårtrafikbranschen att en avgift skulle tas ut fr o m 2005 för att täcka kostnaderna för att finnas representerade i den järnvägssektoriella dialogen rörande arbetsgivarfrågorna. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet har också fastställts på Almega Tjänsteförbundens årsstämma 2004.
 
Den nya avgiften gäller fr o m 2005 och är 0,004 procent av lönesumman föregående år och den tas in till den ideella föreningen Almega Tjänsteför­bunden avseende bransch Spårtrafik.