Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet är en del av EU:s lagar när det gäller hälsa och säkerhet för att skydda arbetskraften. Direktivet begränsar den genomsnittliga veckoarbetstiden till 48 timmar, men det finns också en (opt-out) bestämmelse där en anställda frivilligt kan gå med på att arbeta längre. Minimiregler för dags- och veckovila finns också. Enligt flera domar i ECJ, har direktivets tillämpning utökats till jourtid.

EU-kommissionen släppte i slutet av mars 2010 ett meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet mot bakgrund av att diskussionen om ändring av direktiv 2003/88 om arbetstidslagstiftningen stupade i rådet och parlamentet efter fem års diskussioner.
Kommissionen menar att det kvarstår juridiska problem när det gäller tolkningen av en hel del frågor, framförallt jourtid och menar att arbetstagares hälsa och säkerhet idag inte kan säkerställas över hela unionen enligt EG-lagstiftningen. Större flexibilitet har också kommit när det gäller arbetstidens förläggning och ökat antal deltider
Kommissionen har därför beslutat att göra en översyn av hela direktivet, och inte bara delar av det (Länk till direktivet).

I ett första steg gav KOM de sociala parterna möjlighet att ge sina synpunkter på huruvida åtgärder behövs på EU-nivå när det gäller arbetstidsdirektivet och innehållet i ett sådant initiativ. Samtidigt kommer kommissionen att göra en utvärdering av hur det nuvarande direktivet tillämpas i medlemsstaterna, och en studie av de sociala och ekonomiska aspekter som krävs för en full utvärdering av direktivet.
Kommissionen fann att det fanns skäl att gå vidare, och har nu lanserat ett andra samråd med de sociala parterna på EU-nivå. Det är nu aktuellt för CER att svara på detta andra samråd.