Lön

Rörlig lön

Rörlig lön är ett samlingsnamn för ersättningar som varierar med det uppnådda resultatet. Det kan t.ex. handla om provision eller bonus.

Intresset från företagen för rörlig lön ökar. Det handlar dels om att få mer ömsesidiga ersättningssystem som båda parter tjänar på och bättre flexibilitet, d.v.s. att kunna betala mer när det går bra utan ta på sig för stora kostnader inför en osäker framtid.

Fördelen med rörlig lön är att det ökar tydligheten om vad som ska åstadkommas och ger medarbetarna en tydligare möjlighet att påverka vad de tjänar.

I framtiden kommer det säkert bli vanligare vi har en total ersättning bestående av en fast lön, en prestationsbaserad rörlig lön som styrs av hur medarbetaren når uppställda mål samt en resultatbaserad bonus som delas ut efter företagets resultat.

Tyvärr underlättar inte kollektivavtal och lagstiftning tillämpningen av rörlig lön. Därför ökar erbjudanden om andra belöningssätt, t.ex. aktiebonus eller vinstdelningssystem.

Almegas lönebildningsexperter kan hjälpa till att skapa system för rörlig lön.