Information om regeringens krispaket

Sveriges företag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med våra medlems­företag samt regeringen för att hitta lösningar för att mildra de ekonomiska effekterna. Och på sikt rädda arbetstillfällen i Sverige.

Regeringen och samarbetspartierna presenterar åtgärder, krispaket, för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Här samlar vi information om dessa åtgärder.

Vill du veta mer om vad vi tycker om regeringens krispaket kan du läsa mer här.

Om du är medlem i något av Almegas åtta förbund kan du få fördjupad kunskap här.

Här kan du läsa om förslagen på regeringens hemsida

Regeringens krispaket innehåller bland annat följande

 • 250 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för 5 000 fler utbildningsplatser på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan under 2020. (meddelad 30 mars)
 • Statlig lånegaranti som innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. (meddelad 25 mars)
 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensions­avgiften betalas. Nedsättningen gäller upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. (meddelad 25 mars)
 • Statligt stöd med del av lokalhyror. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. (meddelad 25 mars)
 • Moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 kommer att ingå i det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. (meddelad 25 mars)
 • Företag kan ansöka om att kunna få tillbaka inbetalda skatter redan den 30 mars istället för som tidigare beslutat den 7 april (beslut fattat i Finansutskottet 24 mars).
 • Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor, Svensk Exportkredits låneram ökas från 125 till 200 miljarder och Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjlighet för företag att låna. (meddelad 20 mars)
 • Regeringen inför korttidspermittering. Stödet innebär att företag vid ekonomiska kriser av tillfällig karaktär kan minska arbetstiden för de anställda och att staten står för en del av lönekostnaden för den anställde (införd 16 mars).
 • Staten tar över sjuklöne­ansvaret under två månader (meddelad 16 mars).
 • En likviditetsförstärkning införs via skattekontot. Här ingår uppskovet för inbetalning av arbetsgivar­avgiften, som Almega föreslog tidigare. En snabb och obyråkratisk åtgärd med hög träffsäkerhet som kan minska risken för permanenta personalneddragningar (meddelad 16 mars).
 • Slopat karensavdrag (meddelad 11 mars).