Tjänstesektorn vänder upp

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera branscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är svag.

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera branscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är svag.

– Det finns flera tecken som talar för att vi befinner oss vid en vändpunkt för tjänstesektorn och att vi kommer se en positiv utveckling av konjunkturen efter de senaste årens avmattning, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Eftersom den privata tjänstesektorn utgör 52 procent av Sveriges totala produktion, BNP, talar vändpunkten för tjänsteindikatorn även för att Sveriges BNP-tillväxt kommer visa en viss förbättring under tredje kvartalet jämfört med det svaga andra kvartalet. Almegas indikator ger därmed en god vägledning om det närmaste kvartalets utveckling för såväl tjänsteproduktionen som hela ekonomins tillväxt.

De tjänstebranscher som visade starkast tillväxt under första halvåret i år var de som främst är inriktade mot inhemsk efterfrågan och hushållens konsumtion, som hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid. Andra delar av tjänstesektorn, som delvis levererar tjänster till exportindustrin har påverkats av den svaga efterfrågan från omvärlden, och visar en klart svagare utveckling under första halvåret. Men nu syns alltså en återhämtning även för dessa branscher.

– Den förbättrade konjunkturen gör också att den tidigare avmattningen av jobbtillväxten i tjänstesektorn upphör under tredje kvartalet, säger Lena Hagman.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig. Detta visade sig också stämma.

Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad, och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar för 52 procent av BNP, och 45 procent av den totala sysselsättningen.

För mer information

För mer information, kontakta:
Lena Hagman, chefekonom Almega
Tel. 08-762 69 61, lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, branschanalytiker Almega
Tel. 08-762 66 21, linnea.kvist@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se