Tjänsteindikatorn Q2 2015: Fortsatt svårt för tjänsteföretag att hitta arbetskraft

Almegas tjänsteindikator tyder på en marginellt svagare tillväxt inom den privata tjänstesektorn under årets andra kvartal, samtidigt som produktionstillväxten väntas ligga kvar kring 3 procent. Flera branscher rapporterar att bristen på arbetskraft ökar, vilket hör samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.

Almegas tjänsteindikator tyder på en marginellt svagare tillväxt inom den privata tjänstesektorn under årets andra kvartal, samtidigt som produktionstillväxten väntas ligga kvar kring 3 procent. Flera branscher rapporterar att bristen på arbetskraft ökar, vilket hör samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.

– Ökningstakten för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn verkar ske i ungefär samma takt som under första kvartalet, konstaterar Almegas chefekonom Lena Hagman. Efterfrågan på arbetskraft ökar, men mycket talar för att svårigheter för tjänstebranscher att hitta den kompetens företagen söker håller tillbaka en större ökning av antalet sysselsatta i tjänstesektorn totalt.

Under första kvartalet i år hade andelen lediga platser av arbetskraften stigit till en ännu högre nivå än under högkonjunkturen innan finanskrisen. Då var arbetslösheten i Sverige betydligt lägre än i dag. Att både arbetslösheten och andelen lediga platser nu ligger kvar på en hög nivå tyder på stora matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Vidare visar Almegas prisindikator att ökningstakten för producentpriserna inom den privata tjänstesektorn väntas öka under andra kvartalet. En bidragande orsak är ett förbättrat efterfrågeläge, främst inom detaljhandeln. För övriga tjänstepriser tyder Almegas prisindikator på en fortsatt svag prisutveckling.

– Det hör sannolikt samman med en fortsatt hård internationell konkurrens, med begränsade möjligheter att höja producentpriserna, menar Linnea Kvist, ekonomisk analytiker, Almega. Att priserna ökar inom detaljhandeln beror troligtvis på fortsatt köpsug från hushållen, men vissa företag inom handel ser sig även tvungna att höja priserna på grund av höjd dollarkurs och därmed dyrare inköp av konsumtionsvaror från utlandet.

För mer information, kontakta:
Lena Hagman, chefekonom Almega, tel. 08-762 69 61
Linnea Kvist, ekonomisk analytiker Almega, tel. 08-762 66 21