Regeringens budget slår hårt mot tjänsteföretagen

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega är kritisk mot regeringens budgetproposition som man menar blundar för tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen, och i flera fall lägger förslag som direkt hämmar sektorns utveckling.

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega är kritisk mot regeringens budgetproposition som man menar blundar för tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen, och i flera fall lägger förslag som direkt hämmar sektorns utveckling.

– Det är märkligt att en regering som säger sig ha en jobbagenda och vill att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020 väljer att höja trösklarna in på arbetsmarknaden genom att göra det dyrare att anställa unga och försämra både RUT- och ROT-avdragen. Båda de förslagen kommer leda till färre, inte fler jobb, framför allt för unga och invandrade, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Almega menar att höjda arbetsgivaravgifter för unga slår hårt mot sysselsättningen och kommer göra det svårare för unga att få jobb. Redan nu vittnar Almegas medlemsföretag om att de tvingas säga upp personal, och i en del fall helt lägga ned sin verksamhet, på grund av det ökade kostnadsläget. Cirka 12 procent av de anställda i Almegas knappt 11 000 medlemsföretag är under 25 år, vilket motsvarar 65 000 anställda. Höjd arbetsgivaravgift för unga slår med andra ord hårt både mot unga och många tjänsteföretag.

Även nyanlända kommer få känna av att det blir svårare att komma in på arbetsmarknaden efter regeringens budget, menar Almega, eftersom många får sitt första jobb i Sverige i just tjänstesektorn. Särskilt tydligt är det bland så kallade RUT-företag; hela 20,6 procent av landets lokalvårdare är födda i Asien eller Afrika, medan samma grupp bara utgör 8 procent av befolkningen.

– RUT-avdraget har varit en stor framgång och har gett jobb åt många av de nyanlända som har kort utbildning, säger Anna-Karin Hatt. Samtidigt är det tydligt att RUT-reformen också har ökat företagandet bland människor med utländsk bakgrund. Den försämring av RUT-avdraget som regeringen nu föreslår kommer minska efterfrågan. Det vet vi från Danmark, som sett precis den utvecklingen.

Almega välkomnar samtidigt regeringens förslag om att satsa på SFI och Komvux, men menar att fler privata aktörer borde släppas in på dessa marknader:

– Regeringen föreslår att det införs en rättighet till Komvux, och det är bra. Men för att det ska få rätt effekt behöver det kombineras med en skyldighet att tillhandahålla det, säger Anna-Karin Hatt. En nationell Komvux-peng skulle bidra till ökad effektivitet, större flexibilitet och bättre resultat.

Nacka kommun har infört fri tillgång till Komvux, resultatuppföljda utförare och ett pengsystem i valfrihetsmodell och nått goda resultat. 89 procent av de som gått yrkesvux har efter utbildningen gått vidare till arbete eller andra studier. Kommunen når också kortutbildade utlandsfödda i högre utsträckning än andra kommuner i regionen. Detta menar Almega att regeringen borde ta intryck av och införa i hela riket.