Reformer för ett växande och innovativt näringsliv

Under årets Almedalsvecka fokuserar Almega på arbetsmarknaden - det är tjänstesektorn som anställer. Frågor som kompetensutveckling, sysselsättning och fler arbetade timmar som bidrar till tillväxten är viktiga - en arbetslinje för tjänstesamhället.

Under årets Almedalsvecka fokuserar Almega på arbetsmarknaden - det är tjänstesektorn som anställer. Frågor som kompetensutveckling, sysselsättning och fler arbetade timmar som bidrar till tillväxten är viktiga - en arbetslinje för tjänstesamhället.

Ska vi i Sverige kunna behålla en god välfärd krävs det långsiktig tillväxt. I takt med att arbetsmarknaden förändras och den globala konkurrensen blir allt hårdare krävs det att både stat och näringsliv utvecklas för att möta nya utmaningar. Tyvärr lyser bristen på genomgripande politiska reformer för jobb och tillväxt med sin frånvaro i den politiska debatten.

Det vill Almega ändra på. Därför har vi samlat våra reformförslag som skulle skapa fler jobb och högre tillväxt. Under Almedalsveckan kommer vi att presentera våra förslag för politiker och inspirera dem att ta initiativ. För det vi ser idag är brist på politiska initiativ som leder till beslut. En aktiv reformagenda är en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt. Globaliseringen väntar inte.

Nedan följer en lista på de reformer Almega kommer att prata om under årets Almedalsvecka.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51
Almegas program för Almedalsveckan


 

Offentlig köpkraft driver på tillväxt

 • Konkurrensutsättning av verksamheter i offentlig sektor ska ske på ett sätt som främjar innovation, nya lösningar och tillkomst av nya företag.
 • Medborgarens rätt att själv välja ska vara hörnstenen i moderniseringen av välfärden. Ge beslutsrätten till den enskilde så långt detta är möjligt över val av sådant som vård, skola, omsorgarbetsförmedling och rehabilitering.
 • Offentliga upphandlingar ska genomsyras av kvalitet och konkurrensneutralitet. För detta krävs ökad dialog mellan företagare och offentliga beställare.
 • Tillsätt en parlamentarisk utredning om den framtida finansieringen av välfärden.
 • Inför oberoende kvalitetsmätning och uppföljning av alla leverantörer inom välfärdssektorn.
 • Offentlig sektor ska inte konkurrera på privata marknader.
 • Om offentligägd data erbjuds marknaden till rimlig kostnad kan nya, innovativa tjänster växa fram och stora värden skapas för hela samhället.

 

En skola för jobb

 • Öppna för en bredare syn på kompetensbehovet i samhället. Se till att få in även handlingskompetenser i utbildningarna.
 • Anpassa den högre utbildningen till tjänstesektorns behov genom bättre samverkan med näringslivet.
 • Tilldelning av resurser till universitet och högskolor bör också styras av hur väl studenterna får relevanta jobb efter examen.
 • Inför en jobbpremie i studiemedelssystemet.
 • Inför ett system med studentmedarbetare för att förenkla ungas inträde på arbetsmarknaden.
 • Uppmuntra konkurrensen på utbildningsmarknaden och släpp in fler privata aktörer även på högskolenivå.
 • Utveckla gymnasieskolan. Det behövs fler program som är inriktade mot tjänstesektorn.
 • På samma sätt som skoltrötta elever kan erbjudas snabbare vägar genom gymnasieskolan, bör studiemmotiverade elever erbjudas förberedelser för högre studier, oavsett program.
 • Gör det möjligt för företag att göra planmässiga avskrivningar av investeringar i kompetens, på samma sätt som de kan skriva av investeringar i maskiner.

 

Du är den svenska modellen

 • Lönebildningen ska vara lokal och inte innehålla centrala lönepåslag som till exempel individgarantier.
 • Löneutveckling och företagsutveckling måste gå hand i hand. En aktiv lönesättning gör att företag och medarbetare utvecklas tillsammans.
 • Människor vill ha inflytande över sin lön. Löneförhandlingar ska inte ske över huvudet på dem som lönesättningen gäller, utan mellan den enskilde medarbetaren och den lönesättande chefen. Och detta på ett sätt som gör att medarbetarna känner sig rättvist behandlade.
 • Moderna människor vill ha moderna avtal. Det går inte längre att ha bestämmelser om arbetstider och anställningsformer i kollektivavtalen som har fabrikens och stämpelklockans värld som utgångspunkt. Medarbetare och arbetsgivare måste själva få hitta anpassade lösningar.
 • Introduktionslöner eller sänkta ingångslöner. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden måste ges en chans. Genom så kallande introduktionslöner eller sänkta ingångslöner sänks trösklarna in till det första jobbet.
 • Rätt folk på rätt plats vid rätt tid. Gamla regler om turordning och enkla krav på kvalifikation fungerar inte i ett modernt kunskapssamhälle. Nu behövs avtal och regler som gör det möjligt att snabbt ställa om bemanning och organisering samtidigt som de anställdas behov av trygghet ska tillgodoses.

 

Välfärden – nästa exportsuccé?

 • Öka liberaliseringen av internationell handel, med tjänster inkluderade, både inom och utanför EU.
 • Tjänstedirektivet måste få verka fullt ut för att skapa tillväxt.
 • Standardiseringen av tjänster som sker på EU-nivå ska öppna gränser och motverka protektionistiska standarder som kan finnas på nationell nivå. Tjänstestandardiseringen får inte bli inpressad i modeller som är avsedda för varor.
 • Öka stödet för tjänsteexporten och inför ett vouchersystem för exportrådgivning.
 • Satsa på export av välfärdstjänster, som vård, skola och omsorg.

 

Dags för en ny skattereform

 • Genomför en genomgripande skattereform som utgår från att Sverige är en kunskapsnation med stor andel tjänsteproduktion.
 • Sänk skatten på arbete och minska marginalskatten. Omforma skattestrukturen och växla till andra skattebaser än arbetade timmar.
 • Inför en skattereduktion för IT-relaterade tjänster i hemmet som en utveckling av RUT-avdraget.

 

En arbetslinje för alla

 • Arbetsförmedlingen ska vara utsatt för konkurrens. Detta genom att lagen om valfrihetssystem används för arbetsförmedling. Det innebär att den enskilde ska kunna välja vem som är mest lämplig som leverantör för att på så sätt snabbt komma i arbete igen.
 • Anpassa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö till den verklighet som råder för tjänsteföretag. Idag omfattar dessa i hög grad problem som är vanligast inom industrin.
 • Inför en allmän omställningsförsäkring som ersätter dagens a-kassa och sjukförsäkring. Omställningsförsäkringen ska omfatta såväl anställda som företagare, men det ska vara möjligt att avstå för den som är företagare. De åtgärder som sätts in ska utgå från vad för slags arbete den enskilde är kapabel till, och inte vilken diagnos personen har. Avgiften till försäkringen ska vara lika för alla.
 • Inför ett system med förenklade F-skattsedlar för pensionärer, vilket skulle underlätta för människor som vill arbeta även efter uppnådd pensionsålder.

 

Möte för innovation

 • Stärk tjänsterelaterad forskning med syftet att öka den globala konkurrenskraften hos svenska företag.
 • Skapa en strategisk, branschöverskridande plattform för tjänsteinnovation med program och testbäddar.
 • Fler inkubatorer och innovationskontor med fokus på tjänsteinnovation.
 • Öka samverkan mellan akademi och näringsliv med hjälp av ekonomiska incitament.
 • Gör det möjligt för med avskrivningar av företagens immateriella investeringar, till exempel i fortbildning, mjukvara, forskning och utveckling.
 •  Inför innovationscheckar för små och medelstora företag, med vilka de kan finansiera samarbeten med forskningsinstitutioner.
 • Utveckla användningen av innovationsupphandling