Nya siffror: Sverige har högst andel anställda inom kunskapsintensiv tjänstesektor

Sverige har högst andel anställda i kunskapsintensiv tjänstesektor av alla länder som ingår i European Labor Force Survey.
Det visar siffror från Eurostat som sammanställts i Almegas nya tjänsteindikator.

Sverige har högst andel anställda i kunskapsintensiv tjänstesektor av alla länder som ingår i European Labor Force Survey.

Det visar siffror från Eurostat som sammanställts i Almegas nya tjänsteindikator.

Sverige har genomgått en strukturell omvandling där tjänsteinnehållet blir allt större och där andelen tjänster i exporten stadigt ökat. Därför är det i tjänstesektorn jobben i allt högre grad växer fram, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Av Almegas tjänsteindikator framgår att 53,2 procent av alla sysselsatta i Sverige fanns inom kunskapsintensiv tjänstesektor år 2016. Sverige toppar därmed listan bland de länder som ingår i European Labor Force Survey, följd av Norge, Luxemburg och Storbritannien.

I andra änden på listan finns Italien, Litauen och Polen med andelar på under 35 procent.

- I Sverige är det många tjänsteföretag där det är personalen, kompetensen, som är den absolut viktigaste resursen. Det är också inom tjänstesektorn som jobben och exporten stadigt växer, säger Anna-Karin Hatt.

- Strukturomvandlingen innebär att Sverige får ett nytt näringsliv, med större inslag av tjänster. Samtidigt finns det många utmaningar att lösa om Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av den kraft som nu finns i tjänstesektor, säger Anna-Karin Hatt.

Bristen på personal med rätt kompetens är ett hinder som är identifierat. Omkring en tredjedel av tjänsteföretagen i näringslivet uppger att svårigheter att rekrytera rätt personal begränsar utvecklingen.

- Det är ett problem som förstärkts sedan senaste högkonjunkturen och för att svenska företag ska kunna stå sig i en allt hårdare internationell konkurrens så krävs det större tillgång på kompetens och sannolikt även villkor som förstärker Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Anna-Karin Hatt.

- Sverige behöver förstärka möjligheterna till kompetensinvandring. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och medarbetare rör sig över gränserna. Sverige måste därför vara ett öppet och attraktivt land för internationella talanger, annars riskerar arbetskraften att söka sig till andra länder med bättre förutsättningar, säger Anna-Karin Hatt.

- För att förbättra situationen har Almega föreslagit en one-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandringen, vilket innebär att berörda myndigheter på nationell och lokal nivå samlas på en och samma plats för att underlätta handläggningen samt kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna-Karin Hatt.

Tabellen är hämtad från Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 som du hittar i sin helhet här.

Sverige 53,2
EU (28 länder) 40,0
Norge 51,8
Luxemburg 51,5
Storbritannien 49,0
Belgien 48,2
Island 48,1
Danmark 48,0
Nederländerna 46,0
Frankrike 46,0
Schweiz 45,3
Finland 45,0
Irland 43,6
Tyskland 40,4
Österrike 38,0
Grekland 36,4
Lettland 36,2
Ungern 36,1
Portugal 35,9
Spanien 35,9
Estland 35,8
Italien 34,6
Litauen 34,5
Polen 30,9
Källa: Eurostat