Journalistavtalet för dagspress klart

Parterna ense om rekommendation för löneförhandlingsprocessen med möjlighet för anställda att påverka den egna löneutvecklingen. Viktigt steg mot mer modern och företagsnära löneprocess.

Ytterligare ett kollektivavtal har nu blivit klart när Medieföretagen i dag träffat ett treårigt avtal med Journalistförbundet för redaktionell personal inom dagspressområdet. Avtalet ger de berörda lönepåslag i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden fått.

Det så kallade avtalsvärdet är 6,8 procent, med garanterad löneökning år 1 och 2 om totalt 543 kr. År 3 finns ingen garanterad löneökning. Medieföretagen och Journalistförbundet har gemensamt tagit fram en rekommendation för löneförhandlingsprocessen där varje medarbetares uppnådda resultat, kompetens och skicklighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Därigenom ges möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen.

Avtalet innehåller också en förändrad skrivning om föräldralön som innebär att löneutfyllnad sker under sex månader för medarbetare som varit anställda minst i två år. För företagen innebär nya paragrafen ett antal positiva nyheter som stramar upp och effektiviserar administrationen av föräldralön.

– Vi har nu tagit ett viktigt steg mot en mer modern och företagsnära löneprocess i och med den slopade individgarantin och införandet av rekommendationen, säger Medieföretagens vd Charlott Richardson.

För mer information:
Charlott Richardson, Medieföretagen
Tel. 08-762 70 33
Mob. 070-382 70 33