Inte många rätt från utredning om upphandling och kollektivavtal

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega har i dag överlämnat remissvar på regeringens utredning om ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” (SOU 2015:78). Almega avstyrker utredningens förslag, som man menar strider mot upphandlingslagen.

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega har i dag överlämnat remissvar på regeringens utredning om ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” (SOU 2015:78). Almega avstyrker utredningens förslag, som man menar strider mot upphandlingslagen.

– Upphandling omsätter i dag 6-800 miljarder kronor. Ett väl fungerande regelverk är av största betydelse för våra medlemsföretag och för offentlig sektors effektivitet. Utredningens förslag riskerar försämra villkoren för både köpare och säljare, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Utredningens förslag om att det ska vara möjligt att ställa högre krav på svenska företag än på företag från andra EU-länder strider mot upphandlingslagen, säger Almegas näringspolitiske expert Stefan Holm. En bärande princip i Lagen om offentlig upphandling (LOU) är att alla företag ska behandlas lika. Denna princip menar utredningen ska frångås, vilket vi inte kan ställa oss bakom. Om företag från andra EU-länder ges fördelar kan det skynda på en utveckling av fler utstationerad arbetskraft till Sverige.

Utredningen föreslår också att den statliga Upphandlingsmyndigheten ska peka ut vilka branscher som är riskbranscher i vilka arbetsrättsliga krav alltid ska ställas. Almega menar att det är tveksamt och komplicerat att peka ut hela branscher som problemfyllda, och det ställer höga krav på hur detta ska kunna göras. I dessa branscher riskerar ställda krav innebära ökade belastningar på upphandlande myndigheter och på de deltagande företagen. Det bör istället vara den upphandlande myndigheten som vid varje given upphandling formulerar sina egna krav, anser Almega.

Utredningen vill vidare att lön, arbetstid och semester blir de återkommande arbetsrättsliga villkor som alltid ska användas. Samtliga branschers miniminivåer ska fastställas och göras transparenta av den statliga Upphandlingsmyndigheten.

– Beslut om sådana tvingande villkor skulle vara ett tydligt steg mot statlig inblandning i parternas lönesättande roll, säger Stefan Holm, och tillägger att effekterna av detta inte har utretts tillräckligt.

– En vanlig uppfattning bland många företag är att reglerna kring offentlig upphandling är omfattande, stelbenta och komplicerade. Utredningens förslag bidrar till att göra upphandlingen än mer komplicerad och svårgenomtränglig, även för seriösa företag. Därför avstyrker Almega förslagen, säger Stefan Holm.