Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

Almegastjänsteindikator för första kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta även om det går något långsammare än förväntat.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år.

Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta.

– Vi ser en fortsatt återhämtning i linje med den som inleddes under tredje kvartalet förra året, men den har hittills gått långsammare än förväntat, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega. – Den oväntat starka BNP-siffran för fjärde kvartalet reflekterar inte den svaga återhämtningen i tjänstesektorn, pointerar hon.

Utvecklingen av tjänsteproduktionen var splittrad under förra året - högst tillväxttakt hade tjänstebranscher såsom hushållsnära tjänster, kultur, nöje, fritid, hotell och restaurang. Dessa branscher visade också starkast ökningstakt av antalet anställda. Däremot visade företagstjänstbranscher, som i hög grad bidrar till Sveriges export, en betydligt svagare utveckling än tidigare vilket också syns i en inbromsning av nyanställningar.

De tjänstebranscher som hade fallande produktion under 2013 väger tyngre än de tre branscher som toppade tillväxtligan förra året och bidrar därmed till den dämpade tjänsteproduktionen 2013.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på en fortsatt uppgång för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år. Men den oväntat starka återhämtningen av sysselsättningen förra året i kombination med den långsamma återhämtningen av efterfrågan gör att Almega räknar med en inbromsning för anställningstakten i år.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster vänder svagt uppåt under första kvartalet 2014. Det innebär att den avmattning vi sett sedan mitten av 2011 kan vara på väg att vända.

Tjänstepriserna utvecklades ovanligt svagt under 2013 jämfört med tidigare uppgångsfaser i konjunkturen. Riksbanken överraskades av den svaga utvecklingen för tjänstepriserna under 2013, men Almegas egen prisindikator har under en längre period pekat på den mycket svaga prisutvecklingen. En förklaring är de historiskt låga bolåneräntorna som minskat hushållens räntekostnader och som haft en neddragande effekt på KPI, vilket Riksbanken givetvis känner till.  Ytterligare en förklaring kan vara att inhemska tjänsteföretag i allt större utsträckning utsätts för internationell konkurrens vilket pressar ned prisutvecklingen.