Arbetsgivare och fack i gemensam rapport om de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen

Den globala tillväxten förväntas i år och nästa år bli klart lägre än förra året, samtidigt som tidpunkten för när lågkonjunkturen bottnar flyttas fram för varje ny prognos som presenteras. För de svenska exportinriktade företagen är det framför allt utvecklingen i Europa som oroar. Sverige behöver ett omfattande investerings- och kunskapslyft, enligt Almega, Teknikföretagen och Unionen

Den globala tillväxten förväntas i år och nästa år bli klart lägre än förra året, samtidigt som tidpunkten för när lågkonjunkturen bottnar flyttas fram för varje ny prognos som presenteras. För de svenska exportinriktade företagen är det framför allt utvecklingen i Europa som oroar. Sverige behöver ett omfattande investerings- och kunskapslyft. Den slutsatsen drar i dag Almega, Teknikföretagen och Unionen i en gemensam rapport.

– Industrin i Sverige är återigen inne i en lågkonjunktur. Det är en vikande efterfrågan internationellt och här främst inom Europa, som under hösten 2012 i ökad omfattning har genomslag i Sverige. För stora delar av den svenska teknikindustrin har detta inneburit en tydlig nedgång i order, produktion och antal anställda. Den långdragna lågkonjunkturen resulterar dessvärre också i en fortsatt hög arbetslöshet, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Även tjänsteleverantörer till teknikindustrin, som normalt ligger sent i konjunkturcykeln, har under hösten drabbats av ett omslag till svagare efterfrågan och skruvat ner sina förväntningar om utvecklingen in på 2012.

Trots att nedgången är bred finns branscher där företag har en fortsatt god orderingång och producerar med fullt kapacitetsutnyttjande.

Almega, Teknikarbetsgivarna och Unionen delar uppfattningen att en väl fungerande lönebildning för internationellt konkurrensutsatta verksamheter i Sverige måste utgå från vad som sker i omvärlden.

– Den internationellt konkurrensutsatta sektorns märke måste få bred acceptans som norm för hela arbetsmarknaden för att säkerställa en för hela Sverige väl fungerande lönebildning. Mer än en miljon yrkesverksamma är direkt beroende av att Sverige utvecklas som en industri- och kunskapsnation, säger Gösta Karlsson, t f chefsekonom på Unionen.

Utmaningar för Sverige generellt, och den internationellt konkurrensutsatta sektorn i synnerhet, är nödvändigheten av att få upp investeringsvolymen i ekonomin och i denna investeringsökning ta hänsyn till förändringar i produktionsteknik och till miljö- och klimatmässiga utmaningar.

– Både arbetsmarknadens parter och landets beslutsfattare behöver komma till insikt om vilka stora utmaningar vi står inför, så att vi tillsammans kan verka för att Sverige ska klara av dem, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Det är andra gången Almega, Teknikarbetsgivarna och Unionen tar fram en gemensam rapport inför en avtalsrörelse. Rapporten innehåller bland annat en aktuell analys av det ekonomiska läget och en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen 2013.

Kontaktpersoner:

Almega  Lena Hagman, chefekonom, + 46 761 088 251

Teknikföretagen  Anders Rune, chefekonom, + 46 8 782 08 36

Unionen  Gösta Karlsson, t.f. chefsekonom, + 46 8 504 150 23

Läs hela rapporten på www.almega.se, www.teknikforetagen.se, www.unionen.se