Almegas konjunkturprognos: Sverige inte längre en Pippi Långstrump-ekonomi

Almega räknar med en klar avmattning av tillväxten inom samtliga delar av näringslivet mot slutet av 2011, något som kommer fördjupas ytterligare under 2012. Det kan nu komma att dröja till 2015 innan industrin åter är på samma höga nivå som under rekordåret 2007.

Almega räknar med en klar avmattning av tillväxten inom samtliga delar av näringslivet mot slutet av 2011, något som kommer fördjupas ytterligare under 2012. Det kan nu komma att dröja till 2015 innan industrin åter är på samma höga nivå som under rekordåret 2007.

– Under kommande år kommer svensk ekonomi sluta att sticka ut. Omvärlden kommer inte längre se Sverige som en ”Pippi Långstrump-ekonomi”, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

Sveriges export, företagens investeringar och hushållens konsumtion kommer enligt Almega att bromsa rejält till följd av osäkerheten kring hur statsskuldskrisen inom i första hand EMU kommer att hanteras. Det finns även stor osäkerhet kring följdeffekter för banker och risk för betydligt stramare utlåning.

Återhämtningen i världsekonomin blir enligt Almega långsammare jämfört med tidigare återhämtningsfaser, vilket i hög grad beror på återverkningarna av finanskrisen och den budget- och skuldsanering som nu måste till under många år framöver.

Den svenska finans- och penningpolitiken är dessutom betydligt mer begränsad framöver jämfört med de senaste årens stimulansåtgärder.

– Det minskade utrymmet för stimulansåtgärder gör att det kan bli svårare för Sverige att kompensera för vikande efterfrågan på världsmarknaderna jämfört med under den senaste finanskrisen, säger Lena Hagman.

De försämrade utsikterna för exportmarknadstillväxten under 2012 leder enligt Almega till att industrins produktionsnivå under de närmaste två åren inte väntas komma tillbaka till den tidigare toppnivån från 2007. Full återhämtning inom industrin kan komma att dröja så länge som till 2015.

Men även om det är en dyster prognos som Almega idag presenterar finns det ljuspunkter i höstmörkret, som exempelvis relativt ljusa utsikter för exporten till Kina.

– Det finns mycket som talar för att Sveriges export av varor och tjänster till Kina kan väntas fortsätta öka, även om världsmarknadstillväxten totalt sett mattas av betydligt under nästa år, säger Lena Hagman. 

  • Almegas bedömning är att BNP-tillväxten för 2012 begränsas till 0,9 procent för att stiga till 2,5 procent 2013. Det är en klar försvagning jämfört med 2011 då tillväxten bedöms landa på 4,1 procent.
  • Den öppna arbetslösheten, som under 2010 var 8,4 procent, väntas under 2011 sjunka till 7,5 procent för att marginellt minska till 7,4 procent under 2012.
  • Almega räknar med att räntan lämnas oförändrad, på 2 procent resten av året för att i slutet av 2012 höjas till 2,25 procent och till 2,75 procent i slutet av 2013.

 

För ytterligare information:

Lena Hagman
chefsekonom, Almega
tfn: 076-108 82 51

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59