Almega: Tjänstesektorn bär upp BNP-tillväxten

I sin konjunkturrapport räknar Almega med att tillväxten för Sveriges totala produktion i år liksom förra året, kommer att bäras upp främst av den privata tjänstesektorn. Även fortsatt starkt bostadsbyggande kommer att bidra, medan återhämtningen för exportindustrin går lång­samt.

I sin konjunkturrapport räknar Almega med att tillväxten för Sveriges totala produktion i år liksom förra året, kommer att bäras upp främst av den privata tjänstesektorn. Även fortsatt starkt bostadsbyggande kommer att bidra, medan återhämtningen för exportindustrin går lång­samt.

Almega förutspår att Sveriges BNP-tillväxt endast ökar något starkare 2015 än förra året, med 2,4 procent. Trots att efterfrågan på svensk export väntas öka något mer nästa år tar inte BNP-tillväxten mer fart, utan beräknas öka med blygsamma 2,3 procent 2016.

­– Att BNP-tillväxten inte tar mer fart beror delvis på att nettoexporten inte väntas komma med något positivt bidrag, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Detta beror bland annat på att produktionsstrukturen i Sverige förändrats snabbare under senare år i samband med ökad specialisering och ökat beroende av importerade insatsvaror och tjänster.

Almega räknar också med att Sveriges BNP-till­växt kommer att hämmas av att jobbtillväxten bromsar in i år och nästa år. En ökad efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft har inte matchats med tillräckligt snabb ökning av tillgången.

– Regeringens omläggning av jobbpolitiken riskerar också att ge en inbromsning av jobbtillväxten för ungdomar och hushållsnära tjänster, säger Lena Hagman. Dessutom har produktivitetstillväx­ten i näringslivet varit nästan obefintlig, vilket tillsammans med pressade försäljningspriser gör att företagen väntas bromsa ökningen av arbetskraftskostnaderna.

Läs eller ladda ned rapporten på almega.se.