Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.


Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Almega AB har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian; S2017/01743/SF Förstärkt Rehabilitering för återgång i Arbete (DS2017:9) och vill med anledning härav framföra följande synpunkter.

Almega anser att förslaget inte kommer att uppnå sitt mål om en förstärkt och tidig återgång i arbete. Almega instämmer i allt väsentligt i Svenskt Näringslivs remissvar och har därtill även nedanstående reflektioner och synpunkter på förslaget i regeringens promemoria som utvecklas och motiveras nedan.

Visa fler…