Bra affärer på offentlig marknad

Den offentliga marknaden är viktig för många tjänsteföretag. Här finns tiotusentals upphandlande myndigheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år. Många företag tycker att upphandlingar är snåriga och besvärliga.

Inom Almega finns experter som arbetar för att försöka jämna vägen mellan upphandlare och företag. Stefan Holm, en av dessa experter, berättar om Almegas arbete och utmaningar inom offentlig upphandling.

 

 

Almega tycker:
   

Dialog i stället för stela krav

Reglerna om offentlig upphandling uppfattas som komplicerade och formalistiska. Ofta talas det om att rädslan att göra fel är större än viljan att genomföra bra affärer. Det är såklart ett stort problem. Almega ser gärna att dialogen mellan leverantörer och upphandlare ökar, det kan vara ett sätt att finna de mest lämpade i komplicerade tjänsteupphandlingar. Omfattande och krångliga förfrågningsunderlag innebär att färre företag lämnar anbud.

Almega tycker att kraven måste vara relevanta och följas upp.

Hellre bästa kvalitet än lägsta pris

Lägsta pris är det vanligaste sättet att utvärdera anbuden. Myndigheten får ett lågt pris. En undersökning bland städupphandlingar mellan 2009-2011 visade att 96 % av upphandlingarna fokuserar helt på lägsta priset

Almega tycker att företagen också måste kunna konkurrera om tjänsternas kvalitet i betydligt högre utsträckning.

Sociala krav passar inte alltid

På senare tid har allt fler diskuterat sociala krav i offentlig upphandling. Sociala krav kan till exempel inbegripa krav på att företagen ska anställa långtidsarbetslösa för uppdraget eller att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla.

Almega tycker att det är viktigt att kvaliteten i leveransen är överordnad sociala krav, det är viktigare att företaget kan utföra uppdraget än vilken bakgrund de anställda har.


Grundläggande principer för offentlig upphandling

  • Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges lika förutsättningar att kunna delta i upphandlingen.
  • Principen om icke-diskriminering innebär att upphandlande myndighet/enhet inte kan ställa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.
  • Proportionalitetsprincipen innebär att upphandlande myndighet/enhet inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-medlemsland även måste godtas i Sverige. En upphandlande myndighet/enhet ska enligt denna princip godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer under förutsättning att dessa godtas och säljs i annat EU-land.
  • Principen om öppenhet eller transparens. Den upphandlande myndigheten ska lämna tillräcklig information om upphandlingen och om hur anbuden kommer utvärderas för att leverantörerna ska kunna utarbeta konkurrensmässiga anbud. Informationen, kraven och kriterierna får inte väsentligen ändras under upphandlingens gång.

Direktupphandling

Direktupphandling är upphandlingar som inte behöver annonseras, det finns inte heller några egentliga formkrav på de sätt som finns i upphandlingar över tröskelvärdena. Ofta har den upphandlande myndigheten själva fastställt regler för hur de genomför direktupphandlingar, se till exempel KTHs process för direktupphandling.

Den 1 juli 2014 infördes nya gränser för direktupphandling i LOU och LUF. I LOU är den nya gränsen 505 800 kronor och i LUF 939 342 kronor. Samtidigt infördes regler för dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor. Syftet är att den upphandlande myndigheten ska dokumentera skälen för sina beslut.

Även vid direktupphandling gäller de grundläggande principerna.
Läs mer om direktupphandling på kkv.se


Tröskelvärden

De större inköpen, över tröskelvärdena, regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. I Sverige finns de i LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Dessutom finns svenska regler i LOU och LUF som gäller för upphandlingar under tröskelvärdena.
Läs mer om tröskelvärdena på kkv.se


Upphandlingspodden

Upphandlingspodden är en podcast för företag som vill lära sig hur de kan vinna upphandlingar på den offentliga marknaden. Almegas upphandlingsexpert Stefan Holm förklarar, tipsar och berättar om nyheter tillsammans med Lotta Oom.
Lyssna på Upphandlingspodden


Almegas Upphandlingsdag 2016

Se filmen från upphandlingsdagen 2016

Upphandlingsdagen 2015 - en succé!

Se filmerna från Almegas Upphandlingsdag 2015


Forum för konkurrens på lika villkor på marknader med arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta

Forumet ska arbeta förebyggande genom sina informationskanaler och kan göra rekom­mendationer och ge idéer till berörda aktörer och beslutsfattare.
Läs mer om Forum för konkurrens på lika villkor på marknader med arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta


 

Tänk om det vore så här:

"Intresset är stort för en givande dialog på den offentliga marknaden. Både köpare och säljare ser det som självklart för att kunna matcha behov och erbjudanden. De ofta komplicerade tjänsterna utvecklas, nya kommer till och företag organiserar sig på nya sätt som ger effektivare verksamhet och högre kvalitet. Det här vill upphandlande organisationer veta men eftersom de inte alltid har tid och resurser litar de på att dialogen fungerar."

Tyvärr är det snarare tvärtom.

Offentlig upphandling beskrivs ofta som ett skrämmande exempel på komplikationer och byråkrati. Både upphandlare och leverantörer tycker att processerna är alldeles för formella, att kraven som ställs inte har fokus på affären eller att det bara handlar om lägsta pris. Oavsett om detta är sant eller inte så drar sig företag för att vara med i offentliga upphandlingar trots alla de fördelar som finns. Detta leder till att förutsättningarna för konkurrens försämras.

Almega arbetar för att ändra det här! Vi har tagit fram goda exempel från både företag och offentliga organisationer på hur en bra inköpsprocess går till.

Goda exempel:

Rapporter: