Remiss av betänkande Uppgiftslämnarservice för företagen

Almegas Remissvar ang SOU 2015:33

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) och vill med anledning härav framföra följande.

Almega har tagit del av betänkandet och det remissvar som Näringslivets regelnämnd ingivit.

Almega AB instämmer i de synpunkter som framförts i detta remissvar och har härutöver inga ytterligare synpunkter.

Med vänlig hälsning
Almega AB

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef