Betänkandena Ersättning för s k dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s k dold mervärdesskatt (SOU 2015:93)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.