Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.