Slutbetänkandet Gör det enklare? (SOU 2012:22) från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet

Ovan nämnda dokument ingår i den remiss som även omfattar Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst och Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

Almega ser över remissen och återkommer med svar.