Remiss av rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS" rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig granskning av forskningens kvalitet och relevans

Almega ser över remissen och återkommer med svar.