Remisslista för ändring i Lagen (1975:490) om beslutanderätt i Sveriges exportråd

Inkom från Utrikesdepartementet den 19 oktober 2011

Almega ser över remissen och återkommer med svar.