Remiss av departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44)

Inkom från Justitiedepartementet den 21 december 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.