Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar, KOM(2012) 206 slutlig

Almega ser över remissen och återkommer med svar.