Kommissionens förslag till direktiv om s.k. orphan works (KOM (2011) 289 slutlig)

Inkom från Justitiedepartementet den 15 juni 2011

IT&Telekomföretagen avstod från att besvara remissen.