Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (KOM(2015) 192 slutlig)

Almega ser över remissen och återkommer med svar.