Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m: kompletterande information Promemoria II

Inkom från Näringsdepartementet den 17 januari 2012

Almega ser över remissen och återkommer med svar.