Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag (KOM(2015)550 slutlig)