Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel (Ds 2011:30)

Inkom från Socialdepartementet den 26 september 2011

Almega ser över remissen och återkommer med svar.