Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar

Almega ser över remissen och återkommer med svar.